Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Här kan du få mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu, samt läsa våra senast antagna detaljplaner.

Pågående detaljplaner          

Del av Marbotorp 3:1 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Marbotorp 3:1 m.fl.
- Utvidgning av Marbodals industriområde.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som berör fastigheterna Marbotorp 3:1, Ramstorp 9:1 samt Hägne 1:1 i utkanten av Tidaholms tätort, för att möjliggöra en större industrietablering i anslutning till Marbodals industriområde.

Planområdet omfattar cirka 31 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är delvis detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Samråd

Samråd om programmet hölls från 19 december 2019 till och med den 23 januari 2020.

De synpunkter som lämnades in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Marbotorp 3.1 SAMRÅD.pdf 3.4 MB 2019-12-19 15.29
Planbeskrivning Mabrotorp 3.1 SAMRÅD.pdf 5.7 MB 2019-12-19 15.29
Illustrationsplan Mabotorp 3.1.pdf 293.5 kB 2019-12-19 15.29
Undersökning om miljöpåverkan_Marbotorp_3.1.pdf 887.1 kB 2019-12-19 15.32

Kungsbroskolan

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan".

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för del av Kungsbro-området. Planen är andra etappen av Kungsbroområdets omvandling till flerbostadsområde.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill Kungsbroskolan (Röda skolan) samt att pröva lämpligheten för centrumverksamhet som komplement till bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan byggs om till bostäder samt att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.

Samråd

Detaljplanen upprättas med ett s.k. utökat förfarande, vilket innebär att planen hålls tillgänglig för samråd och granskning innan ett beräknat antagande i kommunfullmäktige under slutet av 2020.

Samrådstiden pågick från 10 juni 2020 till och med den 15 juli 2020.

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 15 juli 2020.

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Planhandlingarna kommer under samrådstiden även finnas utställda i Stadsbibliotekets foajé.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsutskick.pdf 428.6 kB 2020-06-09 10.48
Planbeskrivning_Samråd_Kungsbro.pdf 2.9 MB 2020-06-09 10.49
Plankarta_Samråd_Kungsbro.pdf 608 kB 2020-06-09 10.48
Bullerutredning Kungsbro_2.pdf 308.8 kB 2020-06-09 10.50
Byggnadshistorisk studie Kungsbroskolan.pdf 7.1 MB 2020-06-09 10.51
PM Geoteknik Kaplanen.pdf 2.4 MB 2020-06-09 10.51

Lidéns Handelsträdgård - Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


En ny detaljplan för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 kommer att tas fram under hösten 2018. Planen syftar till att medge en utökad verksamhet för Lidéns Handelsträdgård, som idag äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kämpen 4 samt arrenderar en del av Innerstaden 2:1.

Arbetet väntas påbörjas 2020.

Montören 9

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Montören 9 från ändamål för bensinförsäljning till bostadsändamål. Planförslaget rymmer 2 villatomter på en cirka 0.3 ha stor tomt i nordöstra delen av Tidaholm.

Infart till de nya fastigheterna kommer att ske från Björklövsvägen.

Samrådstiden pågick mellan 10 februari och 19 april 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 563 kB 2020-02-05 10.15
Bullerutredning.pdf 872.6 kB 2020-02-05 10.15
Markradonmätning.pdf 27.9 kB 2020-02-05 10.15
Rapport sanering.pdf 14.3 MB 2020-02-05 10.15

Järnskog 6, etapp 2

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen höja våningsantalet från 3 till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd. Ägaren till fastigheten har ansökt om att ändra detaljplanen för att kunna genomföra planerad byggnation av ett nytt flerbostadshus.
Planområdet omfattar del kvarteret Järnskog 6, knappt 1000 m2 och avgränsas av Järnskog 5 och Fredsgatan.

Infart till de nya fastigheten kommer att ske från Fredsgatan.

Granskning pågår mellan 14 september till och med 5 oktober 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Järnskog 6.pdf 646.6 kB 2020-09-09 14.42
Planbeskrivning Järnskog 6.pdf 5.2 MB 2020-09-09 14.41
Behovsbedömning Järnskog 6.pdf 1.5 MB 2020-04-21 15.38
PM Geotekniskundersök.pdf 2.5 MB 2020-04-21 15.36
Trafikmätningar vid Kv. Järnskog.pdf 142.7 kB 2020-04-21 15.37
MKB för kulturmiljö.pdf 3.2 MB 2020-03-05 10.14
Granskningsutlåtande Järnskog 6.pdf 743.9 kB 2020-09-09 14.41

Antagna detaljplaner

Fallet 12 och 13

Karta över området där fastigheterna finns

Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra sammanläggning av två fastigheter samt tillbyggnad av bostadshus. Planområdet omfattar de bägge avsedda fastigheterna på en sammanlagd yta på cirka 1300 m2. Planområdet ligger sydöst om centrum samt inom 670 meters avstånd från Gamla torget.

Planområdet regleras i Stadsplan, S15 antagen 1946. All mark inom planområdet ägs av fastighetsägarna.

Samråd hölls den 5 november till och med den 5 december 2019.

Förslag till ändring har godkänts och planen har antagits och vann laga kraft den 7 januari 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft Fallet 12_13.pdf 1.5 MB 2020-01-10 08.51

Kungslena 29:10

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Detaljplanen kommer att urformas med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Kungslena by med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2019-06-24 och bräknas vinna laga kraft 2019-07-23.

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut, är berörd av planen och som senast under granskningstiden lämnat en skriftlig synpunkt på förslaget som inte blivit tillgodosedd har rätt att överklaga beslut att anta planen. Mer information om hur man överklagar en detaljplan finns längst ner på denna sidan. ”Hur du överklagar en detaljplan”.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan Kungslena.pdf 2.9 MB 2020-09-14 10.18
Planbeskrivning Kungslena.pdf 6.6 MB 2020-09-14 10.18
Plankarta Kungslena.pdf 23 MB 2020-09-14 10.18

Rosenberg - del av Siggestorp 3:1 samt 4:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Syftet med detaljplanen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområdet samt plats för nybyggnation av skolområde med en ny F-6 skola och förskola. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in till området Rosenberg.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26 §34 och vann laga kraft 2018-04-26.

Planen är ett första steg i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-26 14.19
Planbeskrivning Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-26 14.19
Granskningsutlåtande Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 181.4 kB 2018-04-26 14.19

Södra Rosenberg - del av Siggestorp 3:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och utgörs idag av obebyggd skogs- och åkermark som ägs av Tidaholms kommun.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-05-28 §72. Planen vann laga kraft 2018-06-25.

Planen är steg 2 i planläggningen och utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-06-25 13.22
Planbeskrivning Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2018-06-25 13.23
Planskiss Södra Rosenberg december 2017.jpgöppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-04-26 14.36
Granskningsutlåtande Södra Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 87.1 kB 2018-04-26 14.34

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 samt detaljplanelägga ett område av obebyggd mark på fastigheten Hägne 1:1 för bostäder.

Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av Tidaholms tätort i befintligt bostadsområde med villabebyggelse.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 2018-05-16 §60 och vann laga kraft 2018-06-20.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Domherren 12 samt del av Hägne 1.1 S166.pdföppnas i nytt fönster 453.4 kB 2018-06-21 14.12
Planbeskrivning Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 S166.pdföppnas i nytt fönster 934.1 kB 2018-06-20 16.06
Granskningsutlåtande Domherren 12 samt del av Hägne 1:1.pdföppnas i nytt fönster 172.6 kB 2018-06-20 16.04

Fjalar 5 (Tingshuset)

Bild av plankarta för detaljplan Fjalar 5


En ny detaljplan är upprättad för fastigheten Fjalar 5 (gamla Tingshuset). Förslaget möjliggör bostäder och centrumverksamhet i byggnaden som även förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13 §73 och vann laga kraft 2018-07-09.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2018-08-08 10.07
Planbeskrivning Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 945.8 kB 2018-08-08 10.06
Granskningsutlåtande Fjalar 5.pdföppnas i nytt fönster 142.7 kB 2018-06-15 11.58
Hur du överklagar en detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 94.8 kB 2019-02-14 15.55

Anstalten (del av kv. Yxan m fl)

Översiktlig bild över planområdet vid abstalten


Planen upphäver planlagd mark för bland annat industriändamål för att medge en utökning av fastigheten Ramstorp 4:10 då aktuell fastighetsägare, Specialfastigheter Sverige AB/kriminalvårdsanstalten, planerar utöka sin verksamhet.

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 §46 och vann laga kraft 2019-05-30.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S169 Planbeskrivning Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-07-01 13.13
S169 Plankarta Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 13.3 MB 2019-07-01 13.13
Samrådsredogörelse Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 208.1 kB 2019-05-09 11.26

Del av Stallängen 3:1, Is- och tennishallen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra en tillbyggnad av tennishallen för padelverksamhet.

Planområdet omfattar cirka 16000 kvm där den nya föreslagna tillbyggnaden upptar ca 1100 kvm. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare.
Gällande plan detaljplan S66 ”Tidavallen Södra Ringvägen” antogs 1979.

All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Förslag till ny detaljplan överensstämmer med avsikterna i gällande översiktsplan, Översiktsplan 1990.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen har antagits och vinner laga kraft den 15 juni 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Del av Stallängen antagande.pdf 457.6 kB 2020-05-25 11.21
Planbeskrivning Del av Stallängen antagande.pdf 3.7 MB 2020-05-25 11.21
Granskningsutlåtande Dp del av Stallängen 3 1.pdf 649.1 kB 2020-05-25 11.23

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 september 2020