Framtidens äldreomsorg

Just nu pågår ett lokalprojekt inom social- och omsorgsnämnden i syfte att utveckla och förbättra vissa av lokalerna på våra särskilda boenden. Den planerade satsningen är omfattande och kommer att lyfta kommunens verksamhet inom äldresomsorgen.

Kommunernas särskilda boenden (SÄBO), är anpassade för att erbjuda trygg och professionell vård och omsorg till äldre personer som inte längre kan bo självständigt i sina egna hem. I Tidaholms kommun finns idag fyra olika boenden, Lindängen, Solvik, Midgård och Hellidshemmet.

Under 2022 blev brandskyddet på särskilda boendet vid Solvik utdömt av ansvarig myndighet. För att säkerställa dom boendes trygghet har kommunen vidtagit kompensatoriska åtgärder och fått dispens att nyttja lokalerna. Dispensen sträcker sig till december 2028. Innan dess behöver kommunen åtgärda bristerna enligt de krav som finns för att kunna bedriva verksamhet med särskilt boende.

Renovera, bygga om eller bygga nytt

2023 inledde Tidaholms kommun det viktiga arbetet för att säkerställa äldreomsorgens framtida lokalförsörjning. I utredningen ingår nu fem olika scenarion som utifrån en likvärdig bedömning ska ställas mot varandra. Lindängen i Ekedalen är inkluderat i alla alternativ, vilket är en följd av beslutet som fattades i en folkomröstning.

Scenario 2B: Renovering av befintliga lokaler på Solvik
Scenario 3A: Nybyggnad av 60 platser i enplans lösning på Solvik
Scenario 3B: Utbyggnad med 60 platser på Midgård.
Scenario 3C: Nybyggnad av 120 platser fördelade på tre våningar på Solvik.
Scenario 4A: Utöka Hellidshemmet till 60 platser.

De fem alternativen

För att kunna ställa dom olika alternativen emot varandra har man gjort en samlad bedömning utifrån kvalitativa effekter, logistik, klimatpåverkan, ekonomi och tidsplaner.

2B Renovering av nuvarande Solvik

De 17 globala målen

Brandskydd vatten och avlopp åtgärdas medan utsidan blir liknande som idag. Antalet lägenheter minskas till 60 stycken med bättre standard. Beräknad inflyttning tidigast våren 2027. Antalet särskilda boenden i kommunen blir oförändrat alternativt ett färre.

För- respektive nackdelar
Solvik är ett populärt boende. Det är bottenplan vilket är uppskattat, men i två huskroppar. Det gör att man behöver gå mellan när man ska samarbeta. De stora avdelningarna påverkar ”överblickbarheten” när man jobbar där och när man bedriver demensvård. Den här lösningen gör det därför svårt att kunna anpassa verksamheten till demensvård.

Under renoveringen behöver dom boende flyttas till ett tillfälligt boende i så kallade moduler. En utmanande lösning ur både boende- och arbetsmiljöperspektiv. Anledningen är att viktiga funktioner som är centrala för verksamheten (el, värme, vatten och avlopp) kommer att behöva brytas över tid vid genomförandet. Utifrån Solviks utformning kommer det bli trångt mellan huskropparna, varför det inte bedöms som säkert för boende och personal att röra sig där under genomförandet.

3A Nybyggnation av Solvik

De 17 globala målen

I det här alternativet rivs hela Solvik och ersätts av en byggnad i markplan med 60 platser. Den nya byggnaden utformas i ett plan med placering på området för nuvarande byggnad. Den utformas i sju huskroppar som förbinds så att avdelningarna ligger nära varandra tre och tre och för att skapa en god överblickbarhet. Avdelningarna förbinds med glasgångar till den centrala byggnaden med huvudentré och administration. Invändigt ger det ljusa lokaler som är fullt ut anpassade till verksamhetens med SÄBO inriktning demens med 10 platser per avdelning. Varje avdelning i byggnaden har tillgång till en gemensam uteplats, som är direkt tillgänglig från byggnadens gemensamma utrymmen och entréer.

För att få cirka 140 platser totalt i kommunen stängs i detta fall, antingen det särskilda boendet på Hellidshemmet eller så reduceras antalet platser på Midgård. Antalet särskilda boenden i kommunen blir därmed oförändrat alternativt ett färre. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
Vid nybyggnation av SÄBO på Solvik bedöms de kvalitativa effekterna för verksamheten mycket goda både då det gäller boende- och arbetsmiljö. Effekten på möjlighet att rekrytera och bemanna bedöms mycket god i den nya byggnaden. Tillgängligheten mellan inom- och utomhusmiljö bedöms som mycket god.

Vid infarten till byggnaden är markområdet mycket begränsat och har nivåskillnader vilket ger utmaningar med logistikfunktioner.

Precis som i alternativ 2B krävs flytt av dom boende till moduler under byggprocessen, vilket kan få negativ påverkan på arbets- och boendemiljön.

3B Tillbyggnation Midgård

De 17 globala målen

I detta alternativ bibehålls befintligt Midgård och en ny byggnad byggs bredvid. De nya och gamla huskroppen kopplas ihop med en glasgång. För att få så mycket grönyta som möjligt försöker man få till en slimmad fastighet på tomten. Balkonger finns på båda sidorna på avdelningarna. Här blir många och rejäla fönster på samma sätt som i alternativ 3A.

Antalet särskilda boenden i kommunen minskas från fyra till två. Sammanlagt blir det 120 platser. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
I detta scenario får man mycket god effekt på logistik och samordning. Ingen evakuering krävs under byggprocessen då en helt ny byggnad byggs bredvid den befintliga, vilket inte påverkar framkomlighet eller tillgång på värme, vatten, el och avlopp. Detta förslag ger ett modernt demensboende.

En utmaning i detta alternativ är antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till byggnaden.

3C Nybyggnation av Solvik

De 17 globala målen

I detta alternativ lämnar man fastigheterna på Midgård och Hellidshemmet och bygger ett helt nytt SÄBO på Solvik. Totalt ska byggnaden rymma 120 platser, fördelat på tre plan med fyra avdelningar på varje plan. Här lämnas även centralköket på Midgård till förmån för ett nytt i nybyggnationen för att få en bra effekt. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
Precis som i alternativ 2B och 3A krävs flytt av dom boende till moduler under byggprocessen, vilket kan få negativ påverkan på arbets- och boendemiljön. Här finns möjlighet att välja om man vill prioritera mer yta på parkering eller utemiljö.

Det finns en osäkerhet i byggprocessen i detta alternativ då bygglovsprocessen kan medföra en del utmaningar. Alternativ 3C sticker ut kraftigt kostnadsmässigt hela vägen, vilket kommer påverka hela kommunens verksamhet.

4A Utöka Hellidshemmet till 60 platser

De 17 globala målen

I detta alternativ ska antalet platser på Hellidshemmet öka från 27 till 60 platser genom om- och tillbyggnation. Byggnaden är i markplan med altaner i direkt anslutning till avdelningarna. Scenariot innebär även att det byggs en ny gruppbostad för LSS boendet Linden. Detta är inkluderat i kalkylen.

För- respektive nackdelar
Utredningen visar sammantaget att detta scenario har mycket goda kvalitativa effekter. Utemiljön är i markplan och bedöms som mycket god. Det är också det scenario som är mest kostnadseffektivt. Ingen evakuering krävs under byggprocessen.

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502-60 60 60

E-post:kontakt@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 januari 2024