Familj, barn & ungdom

Socialförvaltningen ska, i nära samarbete med familjen, arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

Om social- och omvårdnadsnämnden får reda på att ett barn far illa är socialförvaltningen skyldig att utreda och bedöma om det finns behov av sociala stödinsatser. Barnets bästa skall alltid stå i centrum när man bedömer om, och i så fall vilka stödinsatser som behövs. Familjen och socialförvaltningen är som regel överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.

De stödinsatser som kan bli aktuella är stödsamtal, öppenvårdsinsatser, kontaktperson, kontaktfamilj, kontaktperson, vård och behandling i familjehem eller på institution.

Om socialförvaltningen bedömer att barnet behöver vård utanför det egna hemmet och vårdnadshavaren inte samtycker till detta kan länsrätten, efter ansökan från social- och omvårdnadsnämnden, besluta om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Råd och stöd

Som förälder har du som uppgift att lotsa och utveckla ditt barn. Du ställs som förälder inför en rad frågor, behövs gränser och vart skall gränsen gå. Skall en förälder vara kompis eller vägledare?
Är du osäker på hur du skall stödja ditt barns utveckling och/eller hur du skall hantera ditt barns eller din tonårings beteende så kan du kontakta socialförvaltningens öppenvårdsteam.

Omfattningen på råd- och stödinsatsen bedöms i varje enskilt ärende.

Insatsen är kostnadsfri.

Nätverksmöten

Nätverksmöten, vårdmöten och familjerådslag bygger på att viktiga personer runt en vuxen, ett barn, en ungdom eller en familj möts för att prata om ett bekymmer och gemensamt söka nya vägar för att gå vidare.

Upplysning och tidsbokning

Önskar du mer information, kontakta då socialförvaltningens reception.

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter på eller vill lämna in ett klagomål gällande socialförvaltningens hantering av ditt ärende kan du göra det under Synpunkter och felanmälan.

Här finns även information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 november 2018