Familj, barn & ungdom

Tidaholms kommun ska, i nära samarbete med familjen, arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

Längst ner på sidan finns länkar till mer information om hur socialtjänsten arbetar och fungerar ("Så fungerar socialtjänsten" och "Koll på soc").

Kort om socialtjänstens uppdrag inom barn och unga

Om social- och omvårdnadsnämnden får reda på att ett barn far illa är socialtjänsten skyldig att utreda och bedöma om det finns behov av sociala stödinsatser. Barnets bästa skall alltid stå i centrum när man bedömer om, och i så fall vilka stödinsatser som behövs. Familjen och socialtjänsten är som regel överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.

De stödinsatser som kan bli aktuella är stödsamtal, öppenvårdsinsatser, kontaktfamilj, kontaktperson, vård och behandling i familjehem eller på institution.

Om socialtjänsten bedömer att barnet behöver vård utanför det egna hemmet och vårdnadshavaren inte samtycker till detta kan förvaltningsrätten, efter ansökan från social- och omvårdnadsnämnden, besluta om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Råd och stöd

Som förälder har du som uppgift att lotsa och utveckla ditt barn. Du ställs som förälder inför en rad frågor, behövs gränser och vart skall gränsen gå. Skall en förälder vara kompis eller vägledare?
Är du osäker på hur du skall stödja ditt barns utveckling och/eller hur du skall hantera ditt barns eller din tonårings beteende så kan du kontakta socialtjänstens öppenvårdsteam.

Omfattningen på råd- och stödinsatsen bedöms i varje enskilt ärende.

Insatsen är kostnadsfri, dokumenteras inte. Du kan vara anonym.

Socialtjänsten har som ambition att kunna boka in ett första möte inom en vecka efter det att första kontakten tas.

Nätverksmöten

Nätverksmöten, vårdmöten och familjerådslag bygger på att viktiga personer runt en vuxen, ett barn, en ungdom eller en familj möts för att prata om ett bekymmer och gemensamt söka nya vägar för att gå vidare.

Utredning kring barn

Det finns lagstadgade bestämmelser om hur utredningar kring barn ska bedrivas och vilka tidsramar som gäller (11 kap 2 § Socialtjänstlagen):

”Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts.”

Upplysning och tidsbokning

Önskar du mer information, kontakta då socialtjänstens reception på 0502 - 60 62 20

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter på eller vill lämna in ett klagomål gällande socialtjänstens hantering av ditt ärende kan du göra det under Synpunkter och felanmälan.

Våld i nära relation

Lever du i en osund relation eller utsätts du för våld?

Våld och övergrepp är aldrig tillåtet. Utsätts du för våld eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialkontoret för att få hjälp och stöd.

Låt det inte gå för lång tid innan du kontaktar oss på socialkontoret - funderar du på att höra av dig så gör det!

Här finns även information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 juni 2024