• Sophämtning, taxor, källsortering, återvinningsstationer, kompostering, slamsugning och latrinhämtning

  • Egen dricksvattenbrun, enskilt avlopp, kommunalt avlopp, kommunalt dricksvatten och kommunala reningsverk

  • Bostadsstrategiskt program, bostadsanpassning, mätnings- och kartverksamhet, adresser och namnsättning

  • Bygglov, byggregler, bygganmälan, strandskydd, husutsättning, lediga tomter för flerbostadshus och villor

  • Djur i tätort, skyddsjakt, naturvårdsprogrammet, natur- och kulturguiden, grönområden samt lekplatser

  • Elnät, energi- och klimatrådgivning, fjärrvärme, solenergi, vindkraft och värmepumpar

  • Verksamheter med miljöpåverkan, boendemiljö, smittskydd, livsmedel och Tidaholms miljöpris

  • Översiktlig planering, planprogram, pågående och antagna detaljplaner, lediga tomter, pågående projekt, byggprojekt

  • Gator, trafik, torg, allmänna platser, bredband, kommunikationer, snöröjning, färdtjänst och skolskjutsar

3D-karta över hur Rosenbergsområdet kan se ut

Tidaholm får en ny stadsdel! På Rosenberg bygger vi skola, idrottshall och bostäder. Planeringen pågår för fullt, följ arbetet här.

Soptunnor vid vägkant

Vi hämtar ditt avfall. Vilken veckodag vi kommer till just dig och om det är några dagar som har ändrade hämtningsturer, ser du här.

Kyrkbyn i Hömb

Kulturmiljöprogrammet beskriver kommunens kulturmiljöer och finns för att vi ska kunna förvalta dessa på bästa sätt.