• Sophämtning, taxor, källsortering, återvinningsstationer, kompostering, slamsugning och latrinhämtning

  • Egen dricksvattenbrun, enskilt avlopp, kommunalt avlopp, kommunalt dricksvatten och kommunala reningsverk

  • Bostadsstrategiskt program, bostadsanpassning, mätnings- och kartverksamhet, adresser och namnsättning

  • Bygglov, byggregler, bygganmälan, strandskydd, husutsättning, lediga tomter för flerbostadshus och villor

  • Djur i tätort, skyddsjakt, naturvårdsprogrammet, natur- och kulturguiden, grönområden samt lekplatser

  • Elnät, energi- och klimatrådgivning, fjärrvärme, solenergi, vindkraft och värmepumpar

  • Verksamheter med miljöpåverkan, boendemiljö, smittskydd, livsmedel och Tidaholms miljöpris

  • Översiktlig planering, planprogram, pågående och antagna detaljplaner, lediga tomter, pågående projekt, byggprojekt

  • Gator, trafik, torg, allmänna platser, bredband, kommunikationer, snöröjning, färdtjänst och skolskjutsar

3D-karta över hur Rosenbergsområdet kan se ut

Tidaholm får en ny stadsdel! På Rosenberg bygger vi skola, idrottshall och bostäder. Planeringen pågår för fullt, följ arbetet här.

Avfallspåse för matavfall slängs i soptunna

Den 5 mars till 9 april pågår samråd kring kommunens förslag för nya avfallsföreskrifter. Här finns alla handlingar.

Kyrkbyn i Hömb

Kulturmiljöprogrammet beskriver kommunens kulturmiljöer och finns för att vi ska kunna förvalta dessa på bästa sätt.