Kulturmiljöprogram

Stugor i Hömbs kyrkby

Under 2017-2018 arbetade miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun. Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de miljöerna som representeras av bebyggd miljö, landskap och fornlämningar.

Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga resurser på bästa sätt. Genom att synliggöra de resurser som finns idag kan man bättre planera för en hållbar utveckling.

Granskning

Den 21 januari till 8 mars hölls samråd om det upprättade förslaget till kulturmiljöprogram. Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella revideringar i programmet görs, innan det ställs ut för granskning. Samrådsredogörelsen utgör då en del av granskningshandlingarna. Granskningen beräknas hållas vinter 2019. Efter granskningen antas programmet av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske vår 2020.

Du kan ta del av programmet genom att ladda ner filen ovan.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 september 2019