Kulturmiljöprogram

Stugor i Hömbs kyrkby

Under 2017-2018 arbetade miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun. Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de miljöerna som representeras av bebyggd miljö, landskap och fornlämningar.

Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga resurser på bästa sätt. Genom att synliggöra de resurser som finns idag kan man bättre planera för en hållbar utveckling.

Samråd 21 januari - 8 mars 2019

Genom samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare, organisationer och andra som berörs av programmet möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella revideringar i programmet görs, innan det antas av kommunfullmäktige.

Du kan ta del av programmet genom att ladda ner filen ovan. Programmet finns även utställt på stadshuset under hela samrådstiden.

Samrådsträff 21 februari

Den 21 februari kl 17-19 hålls en öppen samrådsträff i stora salen i Tidaholms stadsbiblioteket där allmänheten hälsas välkommen att på plats ställa frågor och lämna synpunkter. Ingen föranmälan krävs.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på programmet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda skriftligen senast den 8 mars 2019.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 januari 2019