Översiktsplan

Nu tar vi fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun! Nedan kan du läsa mer om arbetet med Tidaholms översiktplan 2030.

Vad är en översiktplan?

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Det är i översiktsplanen som kommunen visar på vilket sätt och i vilken riktning man vill att den fysiska miljön ska förändras.

I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risk för bullerstörningar och översvämningar med mera.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Medborgardialog 2017

Under våren 2017 genomfördes en stor medborgardialog, där åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde bland annat svara på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, maila in sina förslag eller boka ett möte/dialog med oss på plats. Detta resulterade i hundratals förslag om hur Tidaholms kan utvecklas mot framtiden.

Under hösten-vintern 2017 analyserades alla svar som kommit in och dokumenterades sedan i en sammanställning. Sammanställningen har utgjort en grund för fortsatta politiska diskussionerna kring hur Tidaholms ska utvecklas för framtiden. Sammanställningen är ett bra utgångsläge för hur våra medborgare ser på Tidaholm idag, samt hur förhoppningarna för framtidens Tidaholm ser ut.

Medborgardialogen heter "Vad tycker Tidaholmarna - sammanställning och analys av medborgardialogen 2017" och finns tillgänglig för alla som kan dra nytta av den.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vad tycker Tidaholmarna - Sammanställning av medborgardialogen 2017.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2018-04-26 15.50

Var är vi nu?

Med utgångpunkt i medborgardialogen har översiktsplanens fokusområden arbetats fram. Dessa blir sedan ledstjärnor för Tidaholms viljeriktningar och för en hållbar utveckling av kommunen, vilket presenteras i planförslaget till Tidaholms nya översiktsplan 2030.

Under hösten 2018 har den politiska ledningsgruppen för arbetet med översiktsplanen, tillsammans med en arbetsgrupp på tidaholms kommun, arbetat fram ett utkast till samrådshandling. Målsättningen är att under första kvartalet 2019 officiellt presentera samrådshandlingarna till Översiktsplan 2030.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 november 2018