Avfall & återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Kostnaden för all avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av dina sopor. Basavgiften ska täcka kostnaderna för återvinningsanläggningar, sluttäckning av gamla deponier och administration.

Företag och verksamheter

Du som är företagare eller bedriver en verksamhet omfattas av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning (avfallsföreskrifter samt taxa).

Det finns olika typer av avfall som var för sig ska hanteras enligt gällande bestämmelser:

  • avfall jämförligt med hushållsavfall - hanteras av kommunen
  • avfall med producentansvar - hanteras av valfri avfallsentreprenör
  • farligt avfall - hanteras av valfri avfallsentreprenör
  • verksamhetsavfall - hanteras av valfri avfallsentreprenör

Siggestorps Återvinningscental är i första hand till för privathushåll. Verksamheter hänvisas till auktoriserade avfallsentreprenörer. Vid tecknande av vågkort och mot en avgift enligt taxa kan verksamheter lämna vissa avfallsfraktioner på anläggningen.

Privata hushåll

Genom att minimera, återanvända och återvinna avfall kan vi minska påverkan på klimatet och miljön. Som fastighetsägare ska du sorterar du ditt avfall i olika avfallstyper och lämna det till renhållningsenheten eller förpackningsinsamlingen.

Nästan allt avfall kan återvinnas och bli nya produkter. Endast en liten del av avfallet som samlas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Privata hushåll lämnar sitt sorterade avfall på Siggestorps återvinningscentral utan extra kostnad. Renhållningsenheten ansvarar för att ditt sorterade avfall lämnas till en miljöriktig och hållbar återvinning. Tips hur du sorterar finner du här.

Sopkärlet vid din fastighet ska innehålla restavfall och matavfall. Det töms i normala fall varannan vecka av renhållningsenheten. Du har möjlighet att teckna abonnemang för olika storlekar på kärl.

Vi planerar för att fastighetsägare ska erbjudas abonnemang med separat sortering av matavfall. Nationellt har nya avfallsdirektiv flyttat fram senaste införandet av en separat matavfallsinsamling till 31 december 2023. Samtidigt ska också insamlingen av hushållens förpackningar ses över.

Här finns också information om:

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Enhet Hållbar Utveckling

Miljöinspektör

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallbyggnad@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 september 2021