Taxor och abonnemang

Avfallshanteringens verksamhet baseras helt på avgifter från kommunens renhållningsabonnenter. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Avgifterna bekostar bl.a. insamling och energiåtervinning av hushållsavfall, öppethållande av återvinningscentralen, ÅVC samt omhändetagande av allt inkommet avfall. I avgiften ingår också driften och kapitalkostnaden för alla anläggningar och inventarier som är knutna till renhållningsenhetens verksamhet samt kostnaden för administration.

Storleken på avgifterna som abonnenter till renhållningsenheten ska betala regleras av kommunens renhållningstaxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxorna.

Information om hur du kan betala din faktura för VA och renhållning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för allt avfall som uppstår på fastigheten.

Som ägare ansvarar du för att teckna abonnemang som motsvarar behovet för antalet personer som vistas på fastigheten eller motsvarande för verksamhetens storlek. Du ansvarar för att vara fakturamottagare samt att betala renhållningsavgifterna.

Du ska sortera uppkommet avfall enligt gällande regelverk och äger du en flerfamiljsfastighet ska du se till att dina hyresgäster sorterar enligt de föreskrifter som finns.

Taxa för renhållning

Den kommunala renhållningsavgiften, eller den så kallade renhållningstaxan, består av en fast basavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur stort sopkärl du har och hur ofta det töms.

  • Fast del
    Den fasta delen, basavgiften, bestäms av vilken typ av fastighet det gäller. Om det är en lägenhet, ett småhus, ett fritidshus eller om du bedriver en verksamhet.
  • Rörlig del
    Storleken på sopkärlet, 140, 240, 370 eller 660 liter, styr storleken på den rörliga delen. Den styrs också av hämtningsintervallet. I Tidaholm hämtas avfallet normalt varannan vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan teckna abonnemang för tätare hämtning.

Hemkompostering

För att kompostera ditt matavfall krävs rätt material, lite kunskap och en del tålamod. Du som komposterar får gödning och jordförbättring till din trädgård samt tillfredsställelsen att veta att du bidrar till att minska sopberget.

Du måste anmäla

Det är tillåtet att kompostera matavfall på den egna fastigheten, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Till anmälan skall bifogas en kopia på kvittot om du köpt behållaren, eller en ritning/bild på behållaren om du inte har något kvitto. På samma blankettPDF kan du också ansöka om behovshämtning av restavfall.

Skadedjurssäkert

Vid kompostering av matavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker. Med skadedjurssäker menas att inga öppningar i behållaren får vara större än 8 mm, för att inte skadedjur (råttor, möss och fåglar) ska komma in i behållaren.

Värmeisolerad

Behållaren ska vara värmeisolerad för att komposteringen inte ska avstanna under vintern. Vid fritidshus accepteras en oisolerad behållare.

Restavfall ​

När du fått godkännande av miljöenheten för behovshämtning startar den nya taxan. Renhållningsenheten tillhandahåller ett 140 liter kärl för ditt restavfall. Kärlet har du möjlighet att få tömt med fyra veckors intervall, enligt nedanstående schema.

På tömningsdagen ska du placera sopkärlet med draghandtaget ut mot vägen vid fastighetsgränsen eller vid närmaste farbara väg före kl. 6.00.

Tömning av restavfall för permanentboende

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Delat sopkärl

Om fastigheterna ligger bredvid/nära varandra kan du göra en särskild ansökanPDF om att få dela sopkärl med en annan fastighet.

Varje fastighetsägare betalar basavgiften för sin egen fastighet. Hämtningsavgiften debiteras på den fastighet som anges som tömningsplats i ansökan.

Man kan inte dela sopkärl om tillstånd redan finns för behovshämtning.

Uppehåll i sophämtning

Om fastigheten står helt tom och outnyttjad i mer än sex månader kan uppehåll i hämtning medges. AnsökanPDF ska lämnas i förväg.

Basavgiften debiteras även under tiden uppehåll medgivits.

Ska du sälja din fastighet?

Det är du som säljare som ansvarar för renhållningsabonnemanget ända fram till datum för ägarbytet. Kom ihåg att anmäla ägarbytet till kundtjänst annars får du även fortsättningsvis fakturan för renhållning för den aktuella fastigheten.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Hanna Johansson

Miljöinspektör

Telefon: 0502-60 60 23

E-post: hanna.johansson@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 maj 2020