Stråk- och etableringsplan

Stugor i Hömbs kyrkby

En rapport om framtidens stråk & handelsetableringar i Tidaholm togs fram i januari 2020. Rapporten ska ses som en förlängning av det tidigare arbetet med den visuella visionen för Tidaholms stadskärna. 

Hur togs rapporten fram?

Man använde den visuella visionen som utgångspunkt när man lät ett antal av stadens aktörer och kommunens tjänstepersoner fundera kring genomförandet av visionen i den fysiska miljön. En workshop genomfördes därför den 11 oktober 2019 där ett 20-tal personer arbetade fram de idéer och framtidsspaningar som du nu läser.

Syftet med rapporten

Syftet med detta arbete är att tydliggöra en gemensam plan kring framtidens handelsetableringar samt tillgänglighet och stråk för alla trafikslag, gående, cyklande och bilåkande. Detta är avgörande för att utveckla det attraktiva Tidaholm, med utgångspunkt i den aktörsgemensamma visionen och platsvarumärket. Här följer alltså en visionär beskrivning av Tidaholms framtida utbud, handelsetableringar och stråk.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 april 2021