Strandskydd

I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön.

Varför har vi strandskydd?

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet kan utökas eller minskas. I Tidaholms kommun har t.ex. området vid Bredsjöns stränder utökats till 200 meter.

Inom strandskyddsområde får inte

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där man annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växter.

Strandskyddsdispens

För att få bygga nära vatten behöver du i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna. Tidaholms kommun har i många fall rätten att besluta om dispens. Länsstyrelsen beslutar emellertid kring vatten, som utöver strandskyddet, också omfattas av andra förordnanden, vilka länsstyrelsen ändå måste pröva. Exempel på sådana områden där länsstyrelsen är den beslutande myndigheten är kuster och naturvårdsområden.

Du får betala en avgift för ansökan om dispens från strandskyddet.

Skäl för att få strandskyddsdispens

Det måste finnas särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. Det kan vara något av följande:

  • området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • området är väl avskiljt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse eller liknande
  • området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.

När behöver jag inte ansöka om dispens

Dispens fodras inte för byggnader som inte är bostadshus och som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och som för att fungera måste finnas inom strandskyddsområdet. Hör med samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

När det inte går att få dispens

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, dvs. att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024