Altan, uteplats och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Inglasning av en balkong på ett flerbostadshus inom detaljplan kräver alltid bygglov.

Även om altanen, uteplatsen eller uterummet räknas som ny- eller tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eller anmälan eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Undantagen gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus. Vilka åtgärder som är bygglovsbefriade beror på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Mer om vad som gäller finns under Bygglovsbefriade åtgärder.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över altaner, uteplatser, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Observera att altaner, uteplatser och uterum i vissa fall kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Mer information hittar du under Strandskydd.

Altan och uteplats

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En bygglovsbefriad altan får inte användas som något annat än en uteplats. Undantaget från krav på bygglov för altaner omfattar därför inte exempelvis inglasade uterum.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • åtgärden får inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

Den bygglovsbefriade altanen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Om altanen inte kräver bygglov eller anmälan får du bygga den nästan ända fram till tomtgräns utan dina grannars medgivande. Underhållet ska kunna ske från den egna fastigheten. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

En altan kräver bygglov eller anmälan om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

Mer information finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver oftast bygglov eller en anmälan. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus och som en nybyggnad om det görs fristående.

Glasa in en befintligt uteplats eller altan med tak

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om den är fristående.

Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om fasadändringen görs på ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område krävs bygglov bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024