Altan, uteplats och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Inglasning av en balkong på ett flerbostadshus inom detaljplan kräver alltid bygglov.

Även om altanen, uteplatsen eller uterummet räknas som ny- eller tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eller anmälan eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Undantagen gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus. Vilka åtgärder som är bygglovsbefriade beror på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Läs mer om vad som gäller under Bygglovsbefriade åtgärder.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över altaner, uteplatser, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Observera att altaner, uteplatser och uterum i vissa fall kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Läs mer under Strandskydd.

Altan och uteplats

En altan kräver bygglov eller anmälan om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Det gäller särskilt om altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen. Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov eller anmälan. Det är det visuella intrycket och höjden över markytan som är avgörande. Byggs golvet högre än 1,2 meter ovanför markytan kan bygglov eller anmälan krävas. Det är miljö- och byggnadsnämnden som avgör detta. En uteplats bestående av till exempel stensättning eller trall i marknivå kräver inte bygglov eller anmälan.

Du behöver söka bygglov eller göra anmälan för altanen om

  • den byggs så att det blir ett utrymme under altanen, till exempel förråd, källare eller garage
  • den byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall
  • den påverkar byggnadens utseende avsevärt inom ett detaljplanelagt område
  • den ska ha tak (skärmtak kan vara undantaget, läs ovan).

Om altanen inte kräver bygglov eller anmälan får du bygga den nästan ända fram till tomtgräns utan dina grannars medgivande. Underhållet ska kunna ske från den egna fastigheten. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

Uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver oftast bygglov eller en anmälan. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus och som en nybyggnad om det görs fristående.

Glasa in en befintligt uteplats eller altan med tak

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om den är fristående.

Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om fasadändringen görs på ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område krävs bygglov bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 april 2020