Bygglovsbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse finns det vissa åtgärder som är bygglovsbefriade. De lovbefriade åtgärderna gäller oftast bara om du har ett en- eller tvåbostadshus, men det finns även undantag för vissa typer av anläggningar, byggnadsverk, upplag (containrar på industriområde), tillfälliga byggnader på allmän plats och väderskydd för kollektivtrafiken med mera. Utanför områden med detaljplan och sammanhållen bebyggelse finns ytterligare undantag från lovplikten.

Undantagen från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Observera att det finns fler åtgärder som är anmälningspliktiga och kräver ett beslut om startbesked innan åtgärden får påbörjas. Om det i samband med ovanstående åtgärder innebär att till exempel byggnadens bärande delar berörs eller om en eldstad ska installeras behöver du göra en anmälan. Läs mer under Bygganmälan.

Om en åtgärd vidtas inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag kan åtgärden kräva en strandskyddsdispens trots att bygglov inte krävs. Det finns även undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Läs mer under Strandskydd.

Du kan läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Åtgärder som inte kräver bygglov

För en- eller tvåbostadshus samt för fristående uthus, garage, och andra små byggnader (komplementbyggnader) som hör till dem, krävs det inte bygglov för att

 • anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m², så kallade friggebodar. Höjden till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär eller strida mot den detaljplan som gäller för området
 • bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Kuporna får högst uppta halva takfallets längd och byggnadens bärande delar får inte beröras. Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.
 • du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked
 • anordna parkeringsplats utomhus avsedd uteslutande för fastighetens behov
 • ställa upp högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Uppställningen får inte vara permanent, den ska vara av säsongskaraktär. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger detta
 • göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget från lovplikten gäller endast utom detaljplanelagt område. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det

Om berörd granne eller grannar nekar en placering närmare gränsen än 4,5 meter får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Berörda grannar bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens läge.

Attefallshus

För ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att uppföra eller bygga till en byggnad så att den blir en så kallad Attefallsbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Detta gäller för en Attefallsbyggnad:

 • Den kan utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad.
 • Den måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, inom 30-35 meter.
 • Byggnadsarean kan delas upp på fler än en byggnad, men den totala arean får inte överstiga 30 m².
 • Höjden till taknock får inte överstiga 4,0 meter.
 • Den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.
 • Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus ska alla gällande byggregler följas precis som för en vanlig bostad.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024