Bygglov

Bygglov behöver du söka för att tillståndsmyndigheten ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Beroende på om området där du ska bygga är detaljplanerat eller ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse gäller olika regler. Det är även olika regler beroende på om du har ett en- eller tvåbostadshus, eller om det gäller någon annan typ av byggnad.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder utföras utan lov, om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta den inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Du kan behöva göra en anmälan när bygglov inte krävs. Läs mer under Bygganmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

Du behöver söka bygglov för följande:

 • nybyggnation
 • om- och tillbyggnad
 • väsentligt ändrad användning av en byggnad. Läs mer under Ändrad användning
 • i byggnaden inreda ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan. Undantag finns för en- och tvåbostadshus, läs mer under Bygglovsbefriade åtgärder
 • vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner)
 • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning inom detaljplan.
Det finns ytterligare åtgärder som kräver bygglov, läs mer på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Mer som kan krävas

 • Strandskyddsdispens behövs om du ska bygga inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag. Läs mer under Strandskydd.
 • Marklov behövs om markens höjdläge (inom detaljplan) ändras mer än ± 0,5 meter.
 • Rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad.
 • Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen om du bygger inom ett område med så kallat landskapsbildskydd.
 • Gäller det en ny vatten- och avloppsanslutning till det kommunala VA-ledningsnätet behöver du skicka in en ansökan till VA/Avfall. Ansökan kallas även för servisanmälan.
 • Gäller det en ändring av fastighet genom om- eller tillbyggnad men som har en befintlig anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet har du en skyldighet att anmäla ändring till VA/Avfall.

Vad som ska ingå i en bygglovsansökan

Detta behöver du ha med i din lovansökan:

 • ansökningsblankett, som du finner längst ner på sidan (du kan även ansöka via vår E-tjänst som du också finner längst ner på sidan)
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under Kontrollansvarig)
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan t ex vara teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar eller brandskyddsbeskrivning.

Ansökan om bygglov kan du göra via vår E-tjänst som du finner längst ner på sidan.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygglovshandläggare för mer information. I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet. En beskrivning av de olika ritningstyperna hittar du under Ritningar.

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. I förhandsbeskedet meddelar samhällsbyggnadsnämnden om de anser att platsen är lämplig att bebygga utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

 Söker du förhandsbesked ska du skicka in

 • ansökningsblankett som du finner längst ner på sidan
 • situationsplan över platsen med föreslagna gränser för den nya tomten eller avstyckningen med byggnaden och eventuella tillfartsvägar inritade
 • redovisning för hur du ska anlägga ett eget avlopp om det inte finns kommunalt.

Hur lång tid tar mitt ärende?

Du ska enligt lag få ett beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att din anmälan är komplett. Är det nödvändigt på grund av t ex en utredning i ärendet, får tiden förlängas med högst tio veckor till. Om tidsfristen förlängs ska du få skriftlig information om förlängningen, och skälen för den, innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I Tidaholm tar det sällan mer än 6 veckor att få ett beslut om lov eller förhandsbesked.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024