Bygganmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav. Det är byggherren (den som själv bygger eller anlitar någon) som ska lämna in anmälan till samhällsbyggnadsnämnden, vilken sedan utfärdar ett startbesked. Du får inte påbörja åtgärden innan du fått startbeskedet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört.

Åtgärder som kräver anmälan

Du behöver göra en anmälan om

 • du ska uppföra eller bygga till ett attefallshus
 • du ska ändra en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus
 • du ska installera eller göra en väsentlig ändring av hiss, kamin, annan eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • du ska göra en mindre tillbyggnad på högst 15 m² bruttoarea
 • du ska bygga attefallstakkupor på ett en- eller tvåbostadshus
 • du ska ändra en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs
 • du ska göra en installation eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • du ska inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • du ska riva en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan
 • du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • du ska installera en ny eldstad som exempelvis en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal (skorsten)
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • du ska göra en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk.

När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

Vad ska ingå i en anmälan?

Följande behöver du ha med i bygganmälan:

 • anmälningsblankett, som du finner längst ner på sidan (du kan även anmäla via vår E-tjänst som du också finner längst ner på sidan)
 • teknisk beskrivning
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • förslag på kontrollplan
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar eller brandskyddsbeskrivningar.

Kaminer och eldstäder

Om du ska installera en ny eldstad som exempelvis en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal (skorsten) ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du göra en anmälan om du ska använda ett annat bränsleslag (t ex byta från olja till pellets), om den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion eller om bytet medför murningsarbete.

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om utförandet t ex eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet med mera. Skorstenens höjd bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir störande för omgivningen. För att sotaren ska kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar så som stegar, glidskydd med mera.

Vi rekommenderar att du kontaktar sotaren innan installationen för råd och tips.

När du gör en anmälan om installation av eldstad/rökkanal ska du skicka in

 • anmälningsblankett, som du finner längst ner på sidan (du kan även ansöka via vår E-tjänst som du också finner längst ner på sidan)
 • planritning av huset där placeringen av eldstaden ritats in
 • fasadritning som visar utseendet med den nya skorstenen.

Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för ritningar bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska stå. I anmälan uppger du då hur hög den befintliga skorstenen är.

 Vad krävs för att jag ska få elda?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet. Startbeskedet gäller i två år. Du ska färdigställa din eldstad/rökkanal inom den tiden annars måste du göra en ny anmälan. När arbetet är klart ska en sakkunnig (oftast sotaren) kontrollera att hela installationen utförts på rätt sätt. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna, det vill säga takstegar, glidskydd med mera som ska vara godkända och korrekt monterade. Sotaren utfärdar ett besiktningsprotokoll efter kontrollen.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden innan du får börja använda den. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och besiktningsprotokollet inskickat till kommunen.

Hur lång tid tar mitt ärende?

Du ska enligt lag få ett startbesked inom fyra veckor från det att din anmälan är komplett. Om det är nödvändigt på grund av t ex en utredning i ärendet, får tiden förlängas med högst fyra veckor.

I Tidaholm brukar det inte ta mer än ett par veckor att få ett startbesked.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 mars 2024