Uppföljning och resultat

Vi vill vara säkra på att det vi gör är det som efterfrågas av våra medborgare. Därför arbetar vi med målstyrning för att mäta och följa upp våra resultat.

Ett sätt att följa upp vårt arbete är genom olika undersökningar där vi mäter vårt resultat. Här finns information om några av de undersökningar vi genomför regelbundet.

Ibland har vi ett specifikt område som vi vill ha dina synpunkter kring, det kallar vi medborgardialog. Våra verksamheter genomför också regelbundet undersökningar bland dem som nyttjar våra tjänster.

Medborgarundersökning (SCB)

Insikt

Du som är privatperson och har sökt bygglov hos kommunen får efter ärendes avslut frågor om hur du upplevt kontakten med kommunen. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att förbättra vår service.

Du som är företagare kan också få frågor gällande markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Hållbarhetsundersökning - Miljöbarometern

Aktuell hållbarhet rankar varje år kommuners arbete med miljö och hållbarhet. Tidaholms kommuns resultat finns på aktuell hållarhets hemsida. Länk till annan webbplats.

Brukarundersökningar

Varje år genomförs nationella brukarundersökningar inom flera områden som rör social- och omvårdnadsförvaltaningarnas verksamhetsområde. Resultatet från brukarundersökningen presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats..

  • Brukarundersökning funktionsnedsättning riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.
  • Brukarundersökning inom äldreomsorgen vänder sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. Undersökningen har genomförts av socialstyrelsen sedan 2013 och heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
  • Brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation följer upp hur ensamkommande barn från 13 år och uppåt upplever sin boendesituation. Enkäten fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv.

Kontakt

Lena Kulin

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.kulin@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 september 2022