Klimatlöften

Att arbeta för en hållbar utveckling, till exempel genom minskade utsläpp är viktigt för Tidaholm. Kommuen har en ambition att anpassa den egna verksamheten för att nå våra gemensamma klimatmål. Kommunen vill också vara med och stötta andra aktörers arbete inom miljö- och klimatfrågor.

Antagna klimatlöften

Tidaholms kommun har antagit fem klimatlöften. Ambitionen är att kommunen ska minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp och högre krav kring låg klimatpåverkan vid upphandlingar och inköp.

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet

Det innebär kommunens politiska ledning har en årlig genomgång av klimatarbetet i kommunen inklusive klimatlöftena samt följer upp utsläppen i förhållande till kommunala, regionala och nationella mål. Exempelvis med utgångspunkt i den regionala analysen som erbjuds från Klimat 2030.

2. Vi har en koldioxidbudget

Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget som årligen följs upp för att visa hur mycket av utsläppsutrymmet som finns kvar.

3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet

Det innebär att kommunen bjuder in invånarna, inklusive de yngre, till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten, medborgarjury eller workshops dit allmänheten och organisationer bjuds in. Kommunen ska dokumentera och återkoppla resultatet. Under perioden ska en mer varaktig plattform för klimatdialog (fysisk eller digital) skapas.

4. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet

Det innebär att kommunen årligen gör insatser tillsammans med näringslivet. Exempelvis genom att initiera samtal mellan företag kring industriell symbios, driver gemensamma projekt eller på andra sätt samverkar med näringslivet för minskade utsläpp.

5. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn

Det innebär att kommunerna fokuserar på energi och klimat i miljötillsynen genom minst två satsningar under perioden. Med detta menas att kommunen väljer ut lämpliga tillsynsobjekt för att genomföra miljötillsyn med fokus på energi och klimat. Löftet kan handla om att i tillsynen efterfråga energikartläggning och/eller en handlingsplan samt genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och energikonverteringar, till exempel fasa ut oljepannor. Det kan även innebära att informera om olika investeringsstöd eller att samverka med kommunens energi och klimatrådgivare.

6. Vi arbetar aktivt med vår energiplan

Det innebär att kommunen har en uppdaterad energiplan som är kopplad till översiktsplaneringen och som omfattar lokal produktion, tillförsel, distribution och användning av energi. Exempelvis genom att använda "Vägledning för energiplanering" framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland. Samt tillsammans med andra relevanta aktörer årligen genomför åtgärder som minskar klimatpåverkan i energiförsörjningen. Översiktsplanen kan kompletteras med tematiska tillägg som Vindbruksplan och Solstrategi.

7. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål

Det innebär att kommunen mäter matsvinnet med ett uppsatt mål på max 35 g/portion i genomsnitt för skola och förskola, och ett mål på max 100 g/portion för äldre omsorgen. I siffrorna ingår samtliga mätfraktioner: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. I äldreomsorgen mäts lunch eller middag.

8. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål

Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och når målet att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,8 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt når målet att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,6 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

Samverkan

Tidaholms kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kontakt

Peter Lann

Utvecklingsledare

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 maj 2024