Barn på lekplats

Tidaholms lekplatser

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga, upplevas trygga och gärna utgöra sitt områdes sociala kontaktpunkt och mötesplats för både vuxna och barn. I Tidaholms kommun finns 16 lekplatser. Du hittar lekplatserna här Länk till annan webbplats..

Om du som besöker någon av våra lekplatser upptäcker något som behöver rättas till, något som är trasigt eller fattas, blir vi tacksamma om du meddelar oss så att vi kan åtgärda det så fort som möjligt! Enklast når du oss på telefon 0502-60 60 00, eller via kommunens hemsida för felanmälan.

 

Lekplatsernas innehåll och funktion

Det finns tre olika typer av lekplatser, utflyktslekplats, områdeslekplats och närlekplats. De har lite olika funktion, och går inte att jämföra med varandra. De mindre närlekplatserna är bättre anpassade för mindre barn och vardagslek medan de större vanligen riktar sig till en bredare målgrupp och äldre barn samt innehåller ett större utbud. Att ha lekplatser i varierande storlek är positivt då det ger ett bredare utbud och fler valmöjligheter och på så vis inkluderas en större målgrupp.

Lekplatstyper i Tidaholm

Utflyktslekplats

En utflyktslekplats är av sådan karaktär att den utgör ett utflyktsmål för barn i hela kommunen. Möjligheter för parkering av cykel finns i anslutning till platsen och parkering för bil finns inom gångavstånd. Det finns tillgänglighetsanpassad lekutrustning, sittplatser och picknickbord. Lekplatsen passar för barn mellan 1-14 år.

Områdeslekplats

Områdeslekplatserna erbjuder varierande och spännande lek. Lekplatserna är en samlingspunkt för barn och vuxna, inte bara närboende utan också de som bor lite längre bort. Här finns c:a 3-7 aktiviteter av varierande storlek. Lekplatserna kan exempelvis innehålla balanslek, gungor, klätterställning, rutschbana, lekställning och sandlåda. Tillgängligheten är god med hänsyn till flera funktionsnedsättningar. På en del av områdeslekplatserna finns gräsytor och bollplan i anslutning till lekplatsen. Områdeslekplatserna riktar sig till barn mellan 1-12 år.

Närlekplats

Närlekplatserna är mindre lekplatser med färre antal redskap som riktar sig till boende i närområdet och ska ses som ett komplement till hemmaleken. Närlekplatsernas erbjuder 1-3 aktiviteter och kan vara försedda med t ex en kompisgunga, sandlåda och en mindre lekställning samt sittplatser. Lekplatserna är tillgänglighetsanpassade i så stor utsträckning som möjligt. Dessa lekplatser är avsedda för barn mellan 1 och 6 år.

Lekplatsernas underhåll

Besiktning

Alla kommunala lekplatser besiktigas årligen utifrån säkerhetsperspektiv. Besiktning sker av utbildad personal, anställd i kommunen.

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen. Där anges krav på anordnande av friyta för lek och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Funktionskontroll

Funktionskontroll utförs på alla lekplatser var 8:e vecka. Det som kontrolleras är bland annat att inga skruvar sitter löst, att länkar är hela, att gungor är hela och att sand och fallskydd finns.

Städning

Städning på lekplatser utförs en gång per vecka då skräp plockas undan och papperskorgar töms.

Risk och säkerhet

Det är skillnad på risk och fara. Barn söker spänning och stimulans och måste få testa sina gränser genom leken. Både den kroppsliga och mentala utvecklingen hos barn kräver utrymme för utmaningar. Vissa riskmoment kan därför vara bra och utvecklande då barnet upplever att de utvecklas i sin lek och sin användning av lekredskap och platser. På en lekplats ska man kunna förutse riskerna, men en lekmiljö kan aldrig vara helt riskfri. Eventuella faror ska dock åtgärdas direkt, och för att förebygga olyckor har lekplatserna ett löpande underhåll samt besiktigas för att uppfylla Europastandarden EN 1176/1172.

Olycka

Om en olycka inträffar så finns på varje lekplats en informationsskylt som anger koordinater, lekplatsens namn samt nummer till SOS alarm.

Fel och brister

Om du uppmärksammar ett problem på någon av kommunens lekplatser, blir vi tacksamma om du anmäler detta på telefon, 0502-60 60 00, eller via kommunens hemsida för felanmälan. Information finns på informationstavlan på lekplatsen.

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502‑60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 mars 2024