Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har varaktiga och betydande svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd. Syftet är att hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag. För att parkeringstillståndet ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utfärdandet sker restriktivt. Här ansöker du om tillstånd för att använda parkeringsplatser för rörelsehindrade och hittar vad som gäller.

Vilka regler gäller?

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningenlänk till annan webbplats (TrF 1998:1276, 13 kap 8 §)länk till annan webbplats. Vid bedömningen följs Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF (TSFS 2009:73, senast ändrad genom TSFS 2016:19) samt anvisningar och råd om tillämpning från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Vem kan beviljas parkeringstillstånd?

 • En person med varaktiga och väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand till och från ett fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen. Bedömningen grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast om passageraren dessutom är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t ex vid allvarliga slag av balansrubbing eller yrsel. Bedömningen grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förmågan till förflyttning. Intyg ska då utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar förflyttningsförmågan.
 • I sammanhanget avser rörelsehinder alltid förmågan att förflytta sig. Det gör att svårigheter med att t ex ta sig in och ur en bil, att bära, mag- och tarmproblem som medför ett behov att snabbt behöva uppsöka toalett, synbortfall utan rörelsehinder eller kortvariga funktionshinder inte anses uppfylla förutsättningar för att ett tillstånd ska kunna beviljas.

Ansökan, beslut och överklagan

 • Ansökan ska göras hos den kommun där du är folkbokförd
 • Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor
 • Bedömning och beslut av ansökan i Tidaholm görs av handläggare på tekniska kontoret på delegation från tekniska nämnden
 • Söker du som förare bör du bifoga ett intyg från läkare eller fysioterapeut där deras bedämning av din förflyttningsförmåga beskrivs
 • Söker du som passagerare ska intyget även beskriva ditt behov av kontinuerlig hjälp samt om du kan lämnas själv under tiden föraren parkerar
 • Ett tillstånd kan utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt utan du måste ansöka på nytt varvid prövning sker utan hänsyn till tidigare bedömning
 • Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen
 • Handläggningstiden är cirka tre veckor

Hur gäller tillståndet?

 • Tillståndskortet vars nummer på framsidan avslutas med bokstaven F får bara användas vid parkering när innehavaren själv kör fordonet
 • Tillståndskortet vars nummer på framsidan avslutas med bokstaven P får endast användas vid parkering för medföljande innehavare och vid tillfällen som är till syfte för den personen

Var gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i de flesta länder i Europa.

Parkering får ske:

 • På parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas av kommunen
 • Under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än 3 tim
 • PUnder högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 tim
 • Under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan
 • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas.

Var gäller det inte?

På följande platser är det inte tillåtet att parkera med parkeringstillstånd:

 • På tomtmark, om inte ägaren har lämnat sitt medgivande
 • På platser för visst ändamål, t ex last- eller taxiplats
 • På vändplats
 • På plats anvisad för visst ändamål eller slag av fordon
 • På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikförskrifter om parkering på gatan

I parkeringshus och i gångfartsområde gäller samma regler som för all annan parkering.

Parkeringstillståndet är en personlig värdehandling

Tillstånd är stöldbegärliga och du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Om det blir stulet eller tappas bort ska du göra en polisanmälan. En kopia av anmälan skickas till tekniska kontoret som spärrar tillståndet och kan utfärda ett nytt.

Tillstånd som upphittas, har uppgört att gälla eller om innehavaren är avliden ska lämnas in till utfärdande myndighet.

Missbruk kan medföra indragning av tillstånd.

Kontakt

Marit Elmhagen

Handläggare

Telefon: 0502‑60 62 21

E-post: marit.elmhagen@tidaholm.se

Tekniska kontoret

Expedition

Telefon: 0502-60 60 95

Telefontid: måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 september 2018