Gator, vägar och trafik

Tekniska kontoret ansvarar för väghållning och planering av infrastrukturen i Tidaholms kommuns tätort.

Dina frågor till oss kan gälla ombyggnad och utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera, väjningsplikt och hastighetsbegränsningar.

Vägar som ansluter till tätorten har Trafikverketlänk till annan webbplats ansvaret för.

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte staten eller kommunen är väghållare för.

Driftbidrag

Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag får också bidrag till drift och underhåll av Tidaholms kommun. Bidraget är baserat på den årligt beräknade driftkostnaden och utgör 20 % av kostnaden. För att bidrag ska betalas ut ska kostnaden också vara godkänd av Trafikverketlänk till annan webbplats.

Förbättringsbidrag

För nyanläggning eller förbättring av enskilda vägar där statsbidrag godkänts för åtgärden ger kommunen bidrag med 10 % av den godkända kostnaden. Extra kommunalt bidrag kan lämnas efter särskild prövning.

Lokala trafikförskrifter

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.

För närvarande finns drygt 250 permanenta trafikföreskrifter för Tidaholms stad. Lokala trafikföreskrifter hanteras av tekniska nämnden. De flesta föreskrifterna beslutar nämnden om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Från och med 1 juli 2010 finns samtliga lokala trafikföreskrifter (LTF) för Tidaholms kommun utlagda i Transportstyrelsens gällanderegisterlänk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Boström

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se

Mats Olsson

Ekonom, utbetalning av förbättringsbidrag

Telefon: 0502-60 60 24

E-post: mats.olsson@tidaholm.se 

Tekniska kontoret

Expedition

Telefon: 0502-60 60 95

Telefontid: måndag - torsdag 8-16, fredag 8 -15 (lunchstängt 12-13)

E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 augusti 2018