Så hanteras ett ärende

Kommunen hanterar många olika frågor och det finns rutiner för hur ett ärende hanteras. Kommunen ska alltid arbeta för att vara öppen och det ska vara enkelt för dig att följa ett ärende.

Registering, diarieföring och arkiv

Alla ärenden som finns hos kommunen är registrerade och har ett särskilt ärendenummer så att det ska vara enkelt att följa ett ärende.

Hos kommunen finns också ett arkiv med dokument och annat material, samtida och historiska. Alla som vill har möjlighet att söka efter handlingar i arkivet som är öppet efter överenskommelse. Välkommen att höra av dig om du vill få tillgång till en del av vår gemensamma historia!

Beredning och beslut

När ett ärende kommer till kommunen tittar tjänstepersoner på vad ärendet gäller och säkerställer att rätt nämnd får ärendet. Om politikerna vill ha ärendet utrett innan de fattar beslut får tjänstepersoner i uppdrag att ta fram fakta och synpunkter kring ärendet. Det arbetet kallas beredning.

När beredningen är klar ska ärendet tillbaka till nämnden för beslut. Ärendet anmäls till ett sammanträde och innan mötet får politikerna i nämnden ta del av underlaget som finns. Vid sammanträdet diskuteras ärendet och politikerna fattar beslut. Ibland är beslutet att ärendet ska gå vidare till en högre politisk instans, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Då tas ärendet med på det sammanträdet.

När ett beslut är fattat förs det in i ett protokoll. Beslutet skickas också till dem som berörs av det.

Om någon är missnöjd med ett beslut finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Offentlighetsprincipen

Kommunen lyder under offentlighetsprincipen vilket gör att allt som kommunen hanterar är offentligt och öppet för vem som helst att ta del av. Det finns undantag, när sekretess råder, men då ska det finnas en särskild anledning till att alla inte får ta del av uppgifterna.

Offentlighetsprincipen innebär att du kan kontakta kommunen och få ta del av handlingar. Men den innebär också att din kontakt med kommunen (även brev och e-postmeddelanden) blir allmänna handlingar som andra kan ta del av.

Kontakt

Marie Anebreid

Registrator

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: marie.anebreid@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 april 2023