Svar på vanliga frågor om förskola och fritids

På denna sidan kan du hitta vanliga frågor och svar om kommunal förskola och fritids i Tidaholms kommun. Hittar du inte svaret på din fråga nedan finns även svar på frågor på följande sidor:

Allmänna frågor

När har jag rätt till barnomsorg?

Barn har rätt till plats i barnomsorgen när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barnet ska också stadigvarande bo i Tidaholms kommun samt ha fyllt ett år.

Om du inte arbetar eller studerar kan ditt barn ha rätt till placering 15 timmar per vecka på förskolan.

Vid vilken ålder kan barnet börja på förskolan?

Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan.

Vad är allmän förskola?

Allmän förskola erbjuds de barn vars föräldrar inte är arbetssökande, föräldraledig, arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov. Allmän förskola erbjuds från hösten det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar om året/15 timmar per vecka. Förskolan bestämmer vilka tider barnet ska gå utifrån den pedagogiska verksamheten. Allmänna förskolan börjar den 1 september och avslutas vid skolans terminsslut i juni.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Förskola

Om ditt barn redan har en placering inom förskolan vänder du dig till ansvarig pedagog eller till rektor på förskolan. Om ditt barn ännu inte har en placering i förskola kontaktar du barn- och utbildningskontoret.

Fritids

Kontakta ansvarig rektor.

Hur länge får mitt barn gå på fritids?

Barnet får gå på fritidshemmet till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Är mitt barn försäkrat?

Kö, turordning & erbjudande om plats

Hur ansöker jag om plats på förskola och fritids?

Ansökan gör du via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

För familjer som inte har svenska personnummer eller skyddade personuppgifter görs ansökan på särskild blankett som finns på barn- och utbildningskontoret.

Hur gör jag om jag vill ansöka till Daretorps Lantis?

Får jag önska förskola?

Ja, du får önska upp till tre alternativ som du rangordnar. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål men du kan inte kräva att få en placering på den förskola du önskar.

Hur stor är chansen att jag får plats på den förskolan jag önskat?

Barn erbjuds plats på förskola enligt särskilda turordningsregler. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som ansökt om plats och antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där. Det är enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan och börjar skolan. Under övriga året kan det vara svårare att få plats på den önskade förskolan.

Vilka turordningsregler gäller i Tidaholms kommun?

Tidaholms kommun tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Om föräldrar till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerade vid den aktuella förskolan.

Hur lång är kötiden?

I Tidaholm har vi platsgaranti vilket innebär att du kommer att bli erbjuden en plats inom fyra månader. Kötiden är vanligtvis fyra månader.

Hur gör jag om jag vill byta förskola inom kommunen?

Ansökan om att byta förskola görs i samma e-tjänst som ansökan om barnomsorg. Länk till annan webbplats. Omplacering sker vid terminsstart om det finns plats på den förskola du önskar byta till.

När och hur får jag besked om plats?

Oftast får du ett placeringserbjudande 3-4 veckor innan barnet ska börja i förskolan. Har ni önskat start i augusti kan ni få placeringserbjudande redan i april.

Placeringserbjudandet skickas till den e-postadress ni angett när ni ställt barnet i kö.

Vad händer om jag inte svara på platserbjudandet i tid?

Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden stryks barnet ur kön och platsen erbjuds någon annan enligt turordningsreglerna. Det är därför mycket viktigt att besvara erbjudandet du får.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

När du tackar nej till en plats finns två alternativ:

  • Neka erbjudandet: du nekar att ta den erbjudna platsen och ditt barn står kvar i kö till högre valda alternativ. Du kan exempelvis välja detta alternativ om du vill vänta med att tacka ja tills barnet får plats på en annan förskola än den som erbjudits.
  • Neka - önska nytt startdatum: Du nekar att ta platsen du erbjudits och anger ett nytt startdatum för önskad placering. Du kan exempelvis välja detta alternativ om du fått en plats, men önskar ett startdatum längre fram än en månad eller mer från det datum som du erbjudits. Dock finns det en risk att du ej erbjuds samma förskola vid nästa placeringstillfälle.

Om kommunen erbjudit plats inom fyra månader och du tackar nej (oavsett om du har kvar platsen i kön eller inte) gäller inte längre platsgarantin. Du kan behöva vänta i över fyra månader på en plats på en specifik förskola.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan ett av mina andra alternativ?

Om du inte får ditt förstahandsalternativ kan du tacka ja och samtidigt stå kvar i kön. När du får ditt placeringserbjudande väljer du svarsalternativet acceptera. Ditt barn behåller då sin köplats till ert förstahandsval och kommer omplaceras så snart det finns plats på den önskade förskolan.

Hur säger jag upp platsen?

Ändrade sysselsättnings- eller hemförhållanden

Vi planerar att flytta till Tidaholm inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritids?

Du kan ansöka redan innan ni blivit folkbokförda i kommunen. Du gör din ansökan via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Hur gör jag om vi flyttar till Tidaholms kommun men vill behålla plats i annan kommun?

Ansökan görs hos den kommunen som tillhandahåller platsen. Båda kommunerna måste godkänna placeringen.

Hur gör jag om vi flyttar från Tidaholms kommun men vill behålla plats i Tidaholms kommun?

Vid flytt från kommunen kan man vid synnerliga skäl få ha kvar sin plats, under förutsättning att mottagande kommun går med på att betala för platsen. Ansökan görs på särskild blankett som finns på barn- och utbildningskontoret.

Vi har gemensam vårdnad och bor i olika kommuner, vad händer då?

Ni som vårdnadshavare måste komma överens om i vilken kommun barnet ska ha sin förskoleplacering. Efter det kan ni göra en ansökan.

Om jag blir arbetssökande eller föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan?

För föräldrar som är arbetssökande eller föräldraledig med ett syskon erbjuder kommunen förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka/deltid. Dagar och tider bestäms av respektive förskola och är fasta. För att vara berättigad en plats när du är arbetssökande måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Kom ihåg att du måste ändra ditt barn schema i e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Du måste även ändra ditt kontrakt till deltid i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jag blir arbetssökande eller föräldraledig, vad gäller för fritidsplatsen?

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du inte rätt till fritids. Du ansvarar för att säga upp platsen. Uppsägning görs via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet?

Öppettider

När är det öppet?

Förskola och fritids ordinarie öppettider är mellan kl. 06.00 och kl.18.30. Några av de mindre förskolorna har begränsade öppettider.

Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats.

När är det stängt?

Kompetensutvecklingsdagar (k-dag)

Vid k-dagar är alla förskolor stängda. Har du inte möjlighet att ordna omsorg på annat sätt dessa daga erbjuder förskolan jourförskola.

Du anmäler om ditt barn har behov av omsorg på förskola eller fritids vid k-dagar i Lämna Hämta under lovdagar.

Datum för k-dagar Länk till annan webbplats.

Sommarsemester och julledighet

Under sommar och jul slås förskolor och fritidshem samman till några platser i kommunen. Barn i behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i de sammanslagna verksamheterna.

Schema, lov, obekväm arbetstid m.m.

När får jag lämna mitt barn på förskolan/fritids?

Platsen får nyttjas under arbets- och studietid samt sovtid i samband med skiftarbete samt under restid till arbete eller plats där studierna bedrivs. Extra tid för sovtid gäller för skiftarbete då arbetstiden är förlagd efter midnatt. Det är rektor som beslutar utifrån familjens behov när extra tid för sovtid får nyttjas.

Kommunen erbjuder de vårdnadshavare som har behov av barnomsorg mindre än 60 timmar på fyra veckor att utnyttja platsen upp till 60 timmar på fyra veckor. Det är förskolan som anvisar schematiderna. Detta gäller även barn med delad placering.

Får jag lämna på förskolan/fritids när jag har tagit ledigt från jobbet/studier eller om jag behöver lämna utanför ordinarie schematid?

Vid vårdnadshavares semester eller ledighet finns inte rätt att lämna barnet i förskola eller fritidshem.

Extra tid kan i samråd med personalen beviljas för läkarbesök, begravningar och skolbesök/utvecklingssamtal till syskon.

Hur ändrar jag mitt barns schematider ?

Schemaförändringar lämnas till förskolan/fritids i god tid innan förändringen ska gälla. Schemat lämnas via e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du måste också ändra ditt kontrakt för att din avgift ska bli rätt. Du ändrar ditt kontrakt i e-tjänsten på denna länk E-tjänst (schoolsoft.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din kontraktstid ska vara snitt-tiden av ditt barns schematid under en månad.

Vårdnadshavare som har en delad placering har möjlighet att lämna schematider på särskild blankett som finns på förskolan, fritids eller barn- och utbildningskontoret. Blanketten lämnas till personal på förskolan/fritids.

Platsinnehavaren ansvarar för att inlämnat schema för barnets vistelsetid i barnomsorgen stämmer med platsinnehavarens arbets- och studietider och är skyldig att anmäla eventuella förändringar. Det är personalen på förskolan eller fritids som godkänner det inlämnade schemat.

Jag har inga fasta arbetstider hur ska jag lämna in mitt barns schematider?

De platsinnehavare som inte har fasta arbetstider och inte kan ange ett schema ska anmäla en kontraktstid, det vill säga hur många timmar per vecka barnet behöver barnomsorg i genomsnitt. Ändring av kontraktstid görs via e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du komunicerar med ditt barns förskola/fritids om din aktuella arbetssituation.

Om vi bara behöver omsorg till våra barn under loven, hur gör vi då?

Lovfritids och tillfälligt fritids erbjuds endast då ordinarie fritids är öppet och inte de veckor på sommaren då ordinarie fritids är stängt. Avgift utgår med 75 kr per dag. Tillfällig fritids kan endast nyttjas vid max tre dagar per månad.

Ni gör er ansökan via e-tjänsten. Länk till annan webbplats. Maila även till barnomsorg@tidaholm.se vilka dagar som ni har behov av lovfritids/tillfällig fritids.

Får mitt barn gå på förskola/fritids om jag är sjukskriven?

Om platsinnehavaren blir sjukskriven gäller barnets ordinarie schema under de tre första månaderna. Därefter görs en ny behovsbedömning med rektor. Vid sjukskrivning har platsinnehavare inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Platsinnehavare som får graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Vad gäller för barnomsorg på obekväm arbetstid?

Jag jobbar sena kvällar och/eller nätter när får jag lämna mitt barn för att få sovtid?

Extra tid för sovtid gäller för skiftarbete då arbetstid är förlagd efter midnatt. Det är rektor som beslutar utifrån familjens behov när extra tid för sovtidfår nyttjas.

Vad gäller vid studier?

I de fall platsinnehavare studerar erbjuds vistelsetid enligt studiernas omfattning och utifrån det schema platsinnehavare då följer. Intyg/antagningsbesked som styrker att platsinnehavare studerar/antagits till utbildning samt visar studiernas omfattning ska lämnas till ansvarig rektor.

Vid studier på distans erbjuds vistelsetid utifrån omfattning av studier. Intyg/antagningsbesked som styrker att platsinnehavaren studerar/antagits till utbildning samt visar studiernas omfattning ska lämnas till ansvarig rektor. Studietakt om hel- eller halvfart motsvarar 40 timmar respektive 20 timmar vistelsetid i förskola eller fritidshem. Vistelsetiden kan i dessa fall förläggas i överenskommelse med förskola då exempelvis då vissa dagar under studietid kan vara styrda till lärosäte.

Avgifter & fakturering

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej, kommunen har möjlighet att säga upp plats som inte nyttjas på det sätt man kommit överens om.

Hur bestäms avgiften för barnomsorg?

Månadsavgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad, hur många barn i hushållet som har plats i förskola och fritidshem samt ditt kontrakt. Det finns ett tak på hur hög avgiften får vara, detta kallas maxtaxa. Maxtaxan är indexreglerad och ändras varje år.

Du kontrollerar och ändrar din inkomst och kontrakt i e-tjänsten E-tjänst (schoolsoft.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Din kontraktstid ska vara snitt-tiden av ditt barns schematid under en månad.

Måste jag uppge min partners inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor i.

Kan jag betala via autogiro?

Vi har separerat och vill ha delad placering och var sin faktura, hur gör vi då?

För att få en delad plats måste ni vara folkbokförda på två olika adresser. Du ansöker om delad placering genom att mejla till barnomsorg@tidaholm.se. I mejlet ange kontaktsinnehavarens för- och efternamn samt personnummer, om det ska vara delat kontrakt (dubbelplacering) eller om kontraktet ska övergå helt till en vårdnadshavare (om bara en vårdnadshavare kommer att nyttja platsen).

Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig under sommarlovet?

Ja, avgiften är en abonnemangsbunden och betalas 12 månader om året.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå räkning?

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

Uppsägningstiden är en månad. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: sandra.teike@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:20 november 2023