Läsa på anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan är en egen skolform där elever med utvecklingsstörning tar del av en individuellt anpassad utbildning. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Den anpassade grundskolan tar även emot elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.

När placeras en elev i anpassad grundskola?

När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i anpassad grundskola är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i grundsärskolan eller grundskolan. Med hänsyn till barnets bästa och om det finns synnerliga skäl kan dock ett barn placeras i anpassad grundskola utan sin vårdnadshavares medgivande.

Vad innebär det att gå i anpassad grundskola?

Eleverna som går i anpassad grundskola får ett ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas. Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 juni 2023