Majbrasa och eldning av trädgårdsavfall - vad gäller?

Exempelbild för mall

Efter nya EU-regler kring materialåtervinning råder det osäkerhet kring vad man får göra och inte göra. Här redogör vi för vad som gäller i Tidaholms kommun utifrån de nya direktiven.

Sedan årsskiftet 2023-2024 gäller att den som samlar in trädgårdsavfall ska prioritera att avfallet materialåtervinns, det vill säga återanvänds på annat sätt än för markutfyllnad eller förbränning. Den insamling som lagen avser är då i första hand den insamling som görs hos verksamheter och mottagningsanläggningar, och inte det som krattas ihop i privatpersoners trädgårdar. Tidaholms kommun bedömer att det därför inte finns något generellt förbud för villaägare att elda sitt trädgårdsavfall, utöver det som regleras i kommunens avfallsföreskrifter. Syftet med reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Därför är det viktigt att inte elda i onödan, utan att i första hand välja lokal kompostering eller kommunens insamling av trädgårdsavfall.

Majbrasa/Valborgsmässofirande/Påskeld

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens hos kommunen om du vill anordna ett offentligt firande med påskeld eller ett valborgsmässofirande med valborgsmässoeld. Med offentligt räknas sådana tillställningar som faller in under offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617).

Ansökan om dispens att elda utsorterat trädgårds- eller parkavfall vid offentlig tillställning

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens
  • Plats och adress där du ska elda
  • Dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön.

Det finns ingen blankett, utan du skickar informationen med post till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholms

eller via mejl:
samhallsbyggnad@tidaholm.se

Du behöver markägarens tillstånd

För att anordna en brasa behöver du alltid ha tillstånd från markägaren.

Anmälan till räddningstjänsten

Eldning av större omfattning, t.ex. påskeldar och majbrasor, ska anmälas till räddningstjänsten.

Tillstånd från polisen

För att anordna en offentlig brasa behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Du kan kontakta polisen på telefon 114 14 eller gå in på deras hemsida. Där kan du använda en e-tjänst eller fylla i en blankett direkt på webben.

Elda säkert

Du får bara elda kvistar, grenar, och löv. Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder brasan eller eldar trädgårdsavfall.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se