Serveringstillstånd

När du som företagare avser att servera starköl, vin spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker krävs det att du har ett serveringstillstånd.

TiS – Tillståndsenheten i samverkan, Lidköping kommun, handlägger ärenden som rör serveringstillstånd i Tidaholms kommun.

Ansökan om serveringstillstånd

Samverkanskommunerna har en e-tjänst där du gör din ansökan om serveringstillstånd.

Ansökningsavgift

När du gör din ansökan ska du samtidigt betala ansökningsavgift. Avgifterna återfinns i dokumentet "Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen".

Så lång tid tar det

Ett tillfälligt serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggare. Ansökan bör lämnas senast en månad innan tillställningen planeras att äga rum.

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas i social- och omvårdnadsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bland annat remisser ska skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka fyra månader.

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt.

Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar och bestämmelser om att alkoholdrycker ska serveras under sådan former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet.Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överseverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika vilkor.

Allmänheten

De flesta restauranger med serveringstillstånd har tillstånd för ”servering till allmänheten”.

Detta är vad som vanligen menas med att ha alkoholrättigheter. Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang.

Giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.

Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Då måste ny ansökan inges till tillståndsenheten.Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen. Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas. Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.

Handläggningstider

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap handläggs av alkoholhandläggaren och beslutas av förvaltningschef. Ansökan bör lämnas senast två veckor innan tillställningen planeras att äga rum.

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas i social- och omvårdnadsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bl.a remisser ska skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till ca tre månader.

Kriterier och regler

Vid en prövning av serveringstillståndet görs bedömning av sökandens, verksamhetens och serveringsställets lämplighet samt ställningstagande kring eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

Sökandes lämplighet

Enligt 8 kap 12 § i Alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Kunskapsprov

En förutsättning för att kunna bevilja serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska därför som huvudregel avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Slutet sällskap

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop.

Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där t.ex restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Ändring i verksamhet

Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten.

Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den, om verksamheten förändras till sin omfattning eller karaktär, om ägarförhållandena förändras eller om serveringsansvariga personer byts ut.

Kontakt

Malin Lindholm

ANDT-handläggare

Telefon: 0510-77 03 93

E-post: malin.lindholm@lidkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 februari 2024