Så ska kommunen jobba med näringslivsfrågor

Organisationsskiss med respektive nämnds ansvarsområden inom näringslivsarbetet

Större fokus på näringslivsfrågor inom alla kommunens nämnder, en tydlig kontaktväg för företag och en aktiv dialog. Det är resultatet av kommunens översyn av arbetet med näringslivsfrågor.

Tidaholm ska vara en attraktiv kommun att bo i, men också att driva ett företag i. För att säkerställa en effektiv organisation för näringslivsfrågor har kommunen genomfört en utredning kring hur Tidaholms kommun ska arbeta med näringslivsfrågor framåt. Utredningen har pekat ut ett antal områden som kommunen ska fokusera på för att få en effektiv organisation för näringslivsstödjande arbete.

Resultatet blir en organisation där en näringslivsstrateg agerar som ”spindeln i nätet” för kommunens organisation. Respektive nämnd får också ett tydligare ansvar för näringslivsfrågor inom sitt verksamhetsområde.

De tre fokusområdena är:

  1. Arbeta för en aktiv dialog och mellan kommunen och näringslivet för en förstärkt förståelse av respektives verksamheter. Arbeta för förenklad kommunikation och navigering vid näringslivets kontakt med kommunen. Bistå med arenor för nätverkande, utveckling och omvärldsbevakning i syfte att möta framtidens utmaningar.
  2. Arbeta för att bibehålla, utveckla och expandera befintligt näringsliv samt samverka för nyetableringar. Fortsatt implementering av platsvarumärket och utveckling av stadskärnan för behållning av ett levande Tidaholm för näringsliv, invånare och besökare.
  1. Arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och genom koordination av insatser som rör arbetsmarknadens kompetensbehov matchning och omställning.

Vilka konkreta förändringar, jämfört med hur arbetet har bedrivits, som blir aktuella är inte helt klart. Förhoppningen är att näringslivsfrågorna ska få större utrymme inom respektive verksamhetsområde än idag, men samtidigt blir det färre personer som har arbetet som sin enda uppgift. Arbetet fortsätter i dialog med kommunens organisation och näringslivet i Tidaholm.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se