Samråd kring Översiktsplan 2030

Vi tagit fram en översiktsplan för 2030 och vill veta vad du tycker! Välkommen till någon av våra två samrådsträffar där vi vill ha dina synpunkter.

Alla handlingar kring översiktsplanen finns här på vår webbplats. Vill du inte komma på samrådsträffarna är du också välkommen att kontakta oss enligt de uppgifter du hittar på sidan om översiktsplanen.

Samrådsträffar

Alla hälsas välkommna för att ställa frågor och lämna synpunkter direkt vid två tillfällen. Vi ses i Bibliotekshuset båda kvällarna, ingen föranmälan krävs.

  • 10 april kl. 18
  • 9 maj kl. 18

Bakgrund till arbetet med översiktsplanen

År 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun. Arbetet startade med en medborgardialog för att samla in tankar och åsikter om Tidaholm från de som bor, arbetar och verkar här. Resultatet blev en sammanställning kallad ”Vad tycker Tidaholmarna”, som låg till grund för de viljeinriktningar och strategier som sedan arbetades fram genom efterföljande politiska diskussioner och workshops. Detta har nu utmynnat i ett färdigt förslag till Översiktsplan som nu ställs ut för samråd. Grundtanken med översiktsplanen är att ge vägledning och ange en riktning för hur den fysiska miljön i form av mark, vatten och bebyggelse i kommunen ska planeras ur ett långsiktigt perspektiv. I Tidaholms fall år 2030. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-06 att godkänna översiktsplan för Tidaholms kommun ”ÖP2030” för samråd.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se