Markradar visar tydliga gropar

Tydliga gropar under markytan vid Gestilren kan vara lämningar från gammalt slag

Finns det en 800 år gammal massgrav strax utanför Tidaholm? Efter att ha samlat in lokala berättelser som beskriver hur skelettdelar hittats på platsen som kan vara mark för ett stort slag år 1210 beslutade Tidaholms museum att forska i saken. Hösten 2020 genomfördes en markradarundersökning och resultatet gör att fortsatta undersökningar nu planeras.

Markradarundersökningen genomfördes av geofysiker Roberto Grassi i samverkan med arkeolog Martin Toresson.

- De uppgifter om något som liknar en massgrav under Dimbovägen vid Gestilren kan delvis bekräftas efter våra undersökningar. Mycket riktigt finns flera gropar och svårförklarade utslag under vägen i det utpekade området. Innan vägens uträtning låg dessa direkt öster om den gamla landsvägen. Vi kan däremot inte avgöra med tillräcklig säkerhet om det rör sig om skelettdelar, eller något annat fyllnadsmaterial från ombyggnationen av vägen på 1920-talet, eller senare, säger Martin Toresson.

Roberto Grassi, som genom sitt företag Adapis Georadar Teknik AB genomfört omkring 900 undersökningar, bekräftar att markradarundersökningen vid Gestilren gav en del intressanta utslag.

- Man kan se formerna på olika gropar och fyllnadsmassor. Landskapet har naturliga vallar och formationer har också uppstått när man byggde vägen. För att närmare kunna konstatera om det handlade om rester från en massgrav kompletterade vi markradarundersökningen med en magnetometer, en metallmätare med hög känslighet samt en stångslingram som bland annat kan reagera på organiskt material. Totalt fann vi områden som geometriskt ser ut som flera gropar där det finns fyllnadsmassor och visst utslag för metaller. Men vi är så nära en väg att det mycket väl kan handla om dumpat material, säger Roberto Grassi.

Tidaholms museum hoppas nu kunna gå vidare med materialet från markradarundersökningen. För att kunna undersöka de nya uppgifterna och få dateringar behöver utgrävningar göras. Därför kommer museet att ansöka om arkeologiska insatser.

- Vår bedömning är att det åtminstone är tre punkter som är värda att kontrolleras, kanske med borrningar eller provschakt. Ensidigt pekande på en plats för en enda stor massgrav finns inte, men man kan inte heller veta om det finns flera mindre gravar. Som vi framhåller i rapporten visar markradarn att det finns tydliga gropar och att alla tre metoderna tillsammans tyder på att de har intensitet och form som stämmer överens, säger Roberto Grassi.


Bakgrund

Platsen för slaget vid Gestilren 1210 är omdebatterad och ingen har kunnat fastställa den exakta platsen för det historiska slaget. Vid slaget gjordes upp om makten mellan den Erikska och den Sverkerska ätten, där bland andra kung Sverker miste livet. Vid Gestilren, utanför Tidaholm i Västergötland, restes 1910 ett minnesmonument i sten över slaget. Men olika teorier om alternativa platser debatterats.

Berättelser tyder på att man i modern tid funnit mänskliga kvarlevor i vad som beskrivs som en massgrav, i området vid Gestilren. Bland annat ska vägarbetare ha hittat skelettdelar vid ett arbete på 1920-talet, fynd som sägs ha tystats ned för att inte fördröja arbetet.

För att gå till botten med uppgifterna initierade Tidaholms museum ett forskningsprojekt och hösten 2020 genomfördes en markradarundersökning av det aktuella området. Projektet finansierades huvudsakligen genom crowdfunding där företag och privatpersoner bistod med medel till genomförandet.

Markradar används för många tillämpningar inom geologi, arkeologi, byggnation och konstruktion. Med denna teknik finns det möjlighet att skilja på olika material som till exempel olika jordarter, berg, plast, metall och hålrum fyllda med sediment, vatten eller luft.

Mer information

För mera info om projektet se ”Gestilren – ett forskningsprojekt”.

Forskningsrapporten ”Markradarundersökning av föreslagen plats för massgrav till slagfältet vid Gestilren” finns som pdf Pdf, 6.3 MB..

Kontaktpersoner

Anja Praesto, Tidaholms museum, tel 0730-747555 anja.praesto@tidaholm.se
Roberto Grassi, Adapis Georadar Teknik AB, tel 0706-123120 adapis@georadar.se
Martin Toresson, arkeolog, tel 0703-061032 martintoresson1979@gmail.com

Kontakt

Anja Praesto

Telefon: 0502-60 61 92

E-post: anja.praesto@tidaholm.se