Bidrag, stöd & stipendier

Här kan du läsa om vilka bidrag och stipendier som kan sökas hos Tidaholms Kommun. ​

Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015-
2015 antog Kultur- och fritidsnämnden riktlinjer för bidrag till föreningslivet.

Här kan du läsa riktlinjen för bidrag till föreningslivetPDF

Verksamhetsbidrag/aktivitetsstöd

Tidaholms kommun kan ge bidrag till ideell förening som är registrerad hos kultur och fritid i Tidaholm. Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Verksamhet för barn och ungdom 7-25 år (från år 2014) ger 2 kr per deltagare samt 25 kr per sammankomst. Från september 2011 finns även möjlighet för föreningar med betydande del av sin verksamhet fokuserad på barn i åldern 3-6 år att söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast 25 augusti för vårterminens verksamhet samt 25 februari för höstterminens aktiviteter. Utbetalning av bidraget sker efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag utgår till Idrottsförening med egen anläggning. Bidraget baseras på av föreningen redovisade driftskostnader. (Uppvärmning, grönyteskötsel, vatten och renhållning, maskinunderhåll, el och andra kostnader som direkt kan hänföras till anläggningen). Kultur- och fritidsnämndens strävan är att få så stor kostnadstäckning som möjligt för de föreningar med stor ungdomsverksamhet.

Bidraget söks skriftligen på särskild blankett senast den 15 september hos kultur- och fritidskontoret.

Bidrag kultur- och hembygdsföreningar

Som kultur- eller hembygdsförening kan man söka om bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan ska ha inkommit senast 15 september. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidraget som sedan betalas ut i början på nästa år efter det att bidragsansökan lämnats.

Kontakt

Johanna Andersson

Kultursamordnare

Telefon: 0502 ‑ 60 61 88

E-post: johanna.andersson@tidaholm.se

Extra anläggningsbidrag och övriga bidrag

Bidrag kan ges, efter ansökan, till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar t ex i syfte att minska driftskostnader, förbättra tillgängligheten eller utveckla verksamheten eller annat som främjar ungdomsverksamhet, friskvård eller motsvarande. Inget bidrag ges för rent underhåll. Ansökan görs skriftligen innan arbetet påbörjas (ingen särskild blankett) till kultur- och fritidskontoret och beslutas av nämnd. Bifoga styrkande handlingar.

Stipendier

Tidaholms kommun delar vart annat år, ojämna år, ut tre slags stipendier till person, personer eller organisationer som utsetts av Kultur- och fritidsnämnden. Stipendierna består av ett kultur-, ett fritids- och ett föreningsledarstipendier. Det är fritt att lämna förslag till nomineringar vilka skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 15 september.

Stöd till integrationsprojekt

Ideella föreningar gör ett viktigt arbete! Att komma med i föreningslivet är ett bra sätt att bli en del av samhället. Därför finns nu en möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos Kultur- och fritidsnämnden för att jobba med integrationsfrämjande verksamhet i föreningarna.

Bidrag till föreningar med inriktning social/omvårdnad

Bidrag ges till ideella föreningar och organisationer vars inriktning stödjer social- och omvårdnadsnämndens verksamhetsmål. Verksamheten skall vara ett komplement eller alternativ till kommunens egna insatser. Bidrag utgår endast till organisationer/föreningar med aktiviteter riktade till invånare i Tidaholms kommun.

För kontroll av inlämnade ansökningar ska förvaltningen ha rätt att ta del av de handlingar som förvaltningen behöver för ändamålet. Inlämnande av felaktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från fortsatt bidragsgivning. Förening som inte medger att förvaltningen får ta del av begärda handlingar kommer inte att beviljas bidrag.

Ansökan om bidrag skall vara social- och omvårdnadsnämnden tillhanda senast 16 april varje år på avsedd blankett. Till ansökan skall senaste verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning bifogas.

Kontakt

Maria Beldt

Assistens social/omvårdnad

Telefon: 0502 ‑ 60 64 44

E-post: maria.beldt@tidaholm.se

Projektmedel från folkhälsorådet

Projektmedel utbetalas till aktörer vilka i samverkan med folkhälsorådet bedriver folkhälsoarbete som går i linje med folkhälsorådets mål och prioriteringar . Både externa och interna aktörer kan söka. Folkhälsoarbetet är politiskt styrt och syftar till att skapa förutsättningar för en god hälsa hos medborgarna, en social hållbar utveckling samt att minska de sociala skillnaderna i hälsa. Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av inkomna ansökningarna.

Kontakt

Fritidssamordnare

Daniel Andersson

Telefon: 0502 ‑ 60 62 07

E-post: daniel.andersson@tidaholm.se

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 januari 2019