Förvaltningar

I Tidaholm finns sju förvaltningar. Förvaltningen utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de sju förvaltningarna finns Samhällsskydd mellersta Skaraborglänk till annan webbplats som är en förvaltning gemensam för Tidaholm, Falköping, Skara och Götene.

Den 1 januari 2019 kommer miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen att slås samman och bilda samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Kommunledningskontoret består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, IT-och informationsavdelningen, personalavdelningen samt näringslivsenheten.

Kontaktuppgifter kommunledningskontorets avdelningar

Namn och titel

Telefon

E-post

Anna Eklund, kanslichef

0502-60 60 48

anna.eklund@tidaholm.se

Henrik Johansson, Ekonomichef

0502- 60 62 11

henrik.johansson@tidaholm.se

David Olsson, IT-chef

0502-60 60 40

david.olsson@tidaholm.se

Maria Johansson, Personalchef

0502-60 60 51

maria.johansson@tidaholm.se

Malin Lundberg, Näringslivschef

0502-60 63 89

malin.lundberg@tidaholm.se

Kontakt

Eva Thelin

Kommundirektör

Telefon: 0502-60 60 20

E-post: eva.thelin@tidaholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasieskolan Rudbeck. I förvaltningens verksamhet finns även kulturskolan Smedjan och Kompetens Centrum med kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen har även hand om övrig social och pedagogisk verksamhet såsom Centrala Resursteamet, skolmåltider, skolhälsovård, skolskjuts, samt studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

Anneli Alm

Barn- och utbildningschef

Telefon: 0502-60 61 03

E-post: anneli.alm@tidaholm.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att det ska vara trivsamt att bo och leva i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Stadsbiblioteket, Tidaholms museum, turistbyrån samt arbetar med utställningar på Tidaholms konsthall. Förvaltningen driver även ungdomsverksamhet på Godsmagasinet och har ansvar för idrottsanläggningar såsom Sparbankshallen och Rosenbergshallen.

Kontakt

Pema Malmgren

Kultur- och fritidschef

Telefon: 0502-60 61 86

E-post: pema.malmgren@tidaholm.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram översikts- och detaljplaner för kommunen och hanterar bygglov. Förvaltningen arbetar också med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen.

Kontakt

Peter Lann

Miljö- och byggnadschef

Telefon: 0502-60 60 98

E-post: peter.lann@tidaholm.se

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tidaholms kommun. Omvårdnadsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.

Kontakt

Anna-Lena Skatt

Omvårdnadschef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: anna-lena.skatt@tidaholm.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser. Förvaltningen ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg där målet är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp i vardagen.

Socialförvaltningen beslutar också om serveringstillstånd.

Kontakt

Bengt Höglander

Socialchef

Telefon: 0502-60 62 25

E-post: bengt.hoglander@tidaholm.se

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel, planering och utveckling av Tidaholms gator, torg, grönområden, gatunät och vatten- och avloppsnät. Förvaltningen ansvarar också för kommunens egna fastigheter, reningsverk och avfalls- och återvinningsanläggningar.

Kontakt

Kjell Jonsson

Teknisk chef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: kjell.jonsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 september 2018