Förvaltningar

I Tidaholm finns sju förvaltningar. Förvaltningen utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de sju förvaltningarna finns Samhällsskydd mellersta Skaraborglänk till annan webbplats som är en förvaltning gemensam för Tidaholm, Falköping, Skara och Götene.

Den 1 januari 2019 kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen att slås samman och bilda Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Kommundirektör: Eva Thelin

Kommunledningskontoret består av följande avdelningar:

  • Kansliavdelningen, Kanslichef: Anna Eklund
  • Ekonomiavdelningen, Ekonomichef: Henrik Johansson
  • IT-och informationsavdelningen, IT-chef: David Olsson
  • Personalavdelningen, Personalchef: Maria Johansson
  • Näringslivsenheten, Näringslivschef: Malin Lundberg

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasieskolan Rudbeck. I förvaltningens verksamhet finns även kulturskolan Smedjan och Kompetens Centrum med kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen har även hand om övrig social och pedagogisk verksamhet såsom Centrala Resursteamet, skolmåltider, skolhälsovård, skolskjuts, samt studie- och yrkesvägledning.

Barn- och utbildningschef: Anneli Alm

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att det ska vara trivsamt att bo och leva i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Stadsbiblioteket, Tidaholms museum, turistbyrån samt arbetar med utställningar på Tidaholms konsthall. Förvaltningen driver även ungdomsverksamhet på Godsmagasinet och har ansvar för idrottsanläggningar såsom Sparbankshallen och Rosenbergshallen.

Kultur- och fritidschef: Pema Malmgren

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram översikts- och detaljplaner för kommunen och hanterar bygglov. Förvaltningen arbetar också med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen.

Miljö- och byggnadsche: Peter Lann

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tidaholms kommun. Omvårdnadsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.

Omvårdnadschef: Anna-Lena Skatt

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser. Förvaltningen ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg där målet är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp i vardagen.

Socialförvaltningen beslutar också om serveringstillstånd.

socialchef: Bengt Höglander

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel, planering och utveckling av Tidaholms gator, torg, grönområden, gatunät och vatten- och avloppsnät. Förvaltningen ansvarar också för kommunens egna fastigheter, reningsverk och avfalls- och återvinningsanläggningar.

Teknisk chef: Kjell Jonsson

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 augusti 2018