Resor och skolskjutsar

Här hittar du information om olika möjligheter till resande inom kommunen, om kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts med mera.

Kollektivtrafik

Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där hittar du också information om lokala resor. Mer information om tågresor hittar du hos SJlänk till annan webbplats.

Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas den som är folkbokförd i Tidaholms kommun och på grund av stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Ansökan och bedömning

Definitionen på varaktigt funktionshinder är att det varar i minst tre månader. Ansökan sker skriftligt på en blankettPDF och ska kompletteras med ett läkarutlåtandePDF. Vårdcentralen har underlag för läkarutlåtande som är speciellt framtaget för dig som söker färdtjänst.

Vid bedömning om du har rätt till färdtjänst tar vi hänsyn till funktionshindrets art och varaktighet, samt vilka möjligheter du har att klara resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera men i normalfallet är den ca 15 arbetsdagar från det att ansökan kommit in. Handläggningstiden kan vara kortare eller längre beroende på funktionshindrets art samt om läkarutlåtande finns med i ansökan.

Tidsbegränsning

Tillståndet är alltid tidsbegränsat. När tillståndet gått ut behöver du söka på nytt. För att förhindra avbrott i färdtjänsten rekommenderar vi att du gör en ny ansökan minst tre veckor innan ditt tillstånd går ut.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas i hemkommunen av personer som på grund av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik i din hemkommun för vilken lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats gäller. En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Riksfärdtjänst bekostas ej om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

Medresenär

I riksfärdtjänstlagen finns inte begreppet medresenär, men det används ofta av kommunen som ett komplement i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser en resenär, som reser utan att vara ledsagare och som färdas i sällskap med den som har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Det är ofta någon anhörig, vän eller bekant.

Ledsagare

En ledsagare avser en person som måste medfölja tillståndshavaren för att riksfärdtjänstresan skall kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser utan kostnad.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen för varje enskild resa senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Skolskjutsar

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts kan eleven få när avståndet mellan hem och skola, eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar till elever i årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Nedan finner du information om vad som gäller vid skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts genom att skicka in en eller flera av följande blanketter till kommunen:

Behöver du ersätta ett förlorat eller defekt skolkort (busskort) ska du vända dig till respektive skolas administratör. Kontaktuppgifter finner du på sidan om skolor och hur du går till väga får du information om i rutinen för ersättning av förlorat eller defekt skolkortPDF.

Västtrafiks linjetrafik

 För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabellerlänk till annan webbplats eller Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 september 2019