Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (f.d Särvux)

Komvux som särskild utbildning är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vem får delta i särskild utbildning?

För att studera på komvux som särskild utbildning ska du:

  • Vara 20 år från och med andra kalenderhalvåret det år du vill börja studera eller slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.
  • Ha ett funktionshinder med utvecklingsstörning eller ha fått en förvärvad hjärnskada som gett begåvningsmässig funktionsnedsättning.
  • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Övergripande mål

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning på arbets- och samhällslivet. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsätttningar.

När det gäller särskild utbildning på gymnasial nivå ska den som har fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen 20 kap 2§).

Så jobbar vi

Undervisningen på särskild utbildning sker i små grupper. Du planerar studierna tillsammans med dina lärare. Kurstiden är individuell, det betyder att du är färdig med kursen när du nått målen. Detta kan ta olika lång tid för olika personer. Du läser vanligen 3-5 timmar i veckan.

Ansökan

Ansökan till särskild utbildning görs på en särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att du skickar med betyg eller intyg från tidigare utbildning med din ansökan. Eventuell utredning av habilitering eller psykolog kan också behöva bifogas i ansökan.

Har du frågor om särskild utbildning eller vill du ha hjälp att fylla i ansökan är du välkommen att kontakta vår utbildningssamordnare.

Ansökningsblankett. Pdf, 286.2 kB.

Kontakt

Brita Johansson

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 73

E-post: brita.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2021