Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

En person med varaktiga och väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand kan beviljas parkeringstillstånd. Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Ansökan om parkeringstillstånd görs i den kommun sökanden är folkbokförd. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. I Tidaholms kommun fattar Tekniska nämnden sådana beslut.
Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen (TrF 1998:1276, 13 kap 8 §).Vid bedömningen följs Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) samt anvisningar och råd om tillämpning från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Ansökan

 • Ansökningsblankett kan skickas ut av tekniska kontoret eller hämtas via länken till höger.
 • Sökande fyller i sina uppgifter och returnerar ansökan tillsammans med foto och läkarintyg till tekniska kontoret.
 • Bedömning av ansökan sker av kommunens handläggare på delegation från nämnden. 
 • Om ansökan beviljas kontaktas sökanden när kortet är klart för avhämtning på Stadshuset i Tidaholm. Ta med legitimation. Finns det ett tidigare parkeringstillstånd ska det samtidigt lämnas in för makulering.
 • Om ansökan avslås meddelas det skriftligt. Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.
 • Handläggningstid är cirka tre veckor (under semesterperiod kan den förlängas ytterligare).
 • Vid missbruk kan parkeringstillstånd återkallas.
 • Ett parkeringstillstånd kan utfärdas för högst 5 år.
 • Tillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan ska alltid göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
handiicapsymbol

Vem kan beviljas parkeringstillstånd?

 • En person som har varaktiga och väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand till och från ett fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplats. Bedömning grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren dessutom är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t ex vid allvarliga slag av balansrubbing eller yrsel. Bedömningen grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förmågan till förflyttning. Intyg ska då utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar förflyttningsförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande krävas.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån. Utfärdande sker restriktivt och med syfte att hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag.

Personlig värdehandlig

 • Tillståndet är en personlig värdehandling och får bara användas av och när innehavaren själv kör fordonet. Kortets nummer på framsidan avslutas med bokstaven (F). Gäller tillståndet som passagerare (P) får det endast användas vid parkering för medföljande innehavare och vid tillfällen som är till syfte för den personen.
 • Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga och bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering.
 • Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska polisanmälan göras. Kopia på polisanmälan skickas till tekniska kontoret som spärrar tillståndet och kan utfärda ett nytt.
 • Tillstånd som upphittas, tillstånd som upphör att gälla eller om innehavaren avlider ska lämnas in till utfärdande myndighet.

Var gäller ett tillstånd?

 • På parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än 3 tim.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 tim.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan
 • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-25

Kontakt

Assistent
Marit Elmhagen
0502-60 62 21

Besöksadress
Stadshuset, Tekniska kontoret
Torggatan 26 A

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning