Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Dödsboanmälan

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i dödsboet jämte andel i giftorättsgods inte överstiger begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.
  
Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Tidaholm.
  
När någon har avlidit skall boutredning äga rum. Boutredning syftar till att avveckla den avlidnes bo. Boutredning är en helt privat angelägenhet som dödsbodelägarna har att ordna själva.
  
Initiativ till en dödsboanmälan skall tas av den eller de som enligt 20 kap 2 § ÄB är ansvariga för att bouppteckningsskyldighet iakttas.

Bestämmelser om dödsbo enl ÄB 18 kap 1 - 2 §§

Finns det inte någon som tar hand om den avlidnes egendom skall medlem av hushållet som den avlidne tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till Individ- och familjeomsorgen.
  
Då anmälan skett till Individ- och familjeomsorgen eller förhållandet på annat sätt blir känt skall Individ- och familjeomsorgen - om det behövs - göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Lag 1994:1434.

Förutsättningar för en dödsboanmälan ÄB 20 kap 8 a §

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas även dödsboanmälan (ÄB 20 kap Il § 2 st och 8 a §). Kommunens tjänsteman prövar om förutsättningar föreligger för en dödsboanmälan. Tjänstemannen gör en bedömning om hembesök behövs för att värdera tillgångarna.
  
Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Vid bostadsrättslägenhet och när efterarv enligt lag eller testamente förekommer bör man undvika att göra en dödsboanmälan.
  
Dödsboanmälan skall inte heller ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller äktenskapsförord samt om det råder tveksamheter skall en bouppteckning förrättas.
  
Det samlade faktiska värdet av tillgångarna jämförs sedan med begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Till andra utgifter räknas t.ex. kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Om den avlidne var ensamstående räknas också kostnaderna för att utrymma bostaden samt hyra för en månads uppsägningstid. En preliminär bouppteckningskostnad skall beaktas.
  
OBS! Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet.
  
Särskilt om den avlidne var gift eller vid samboförhållande
Hänsyn skall tas till efterlevande makes giftorättsgods. Med stöd av 12 kap 2 § ÄktB kan efterlevande make dock begära att behålla sitt giftorättsgods.
  
Dödsboanmälan bör undvikas när efterarv eller tveksamheter finns.
  
Vid samboförhållande kan bodelningsreglerna i sambo lagen bli tillämpliga på den egendom efter honom som ingått i sambornas gemensamma hem. Förutsättningen är att den efterlevande sambon begär att bodelning skall äga rum.

Underlag för dödsboanmälan

Tillgång

Banktillgodohavande på dödsdagen.

Andra tillgångar såsom kontanta medel, värdepapper, försäkringar, yttre inventarier (tex. bil), kommande tillgångar (tex. pension, lön, skatt, begravningsförsäkring, återbetalning av abonnemang).  
Efterlevande makes tillgångar. 
Boets lösöre.
Kopia av senaste deklarationen.

Kostnader

Begravningskostnad går i första hand.
Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala den. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.


Ekonomisk hjälp till begravning
Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till 55% av basbeloppet, med avdrag för tillgångarna i boet.
Gravsten eller inskription på befintlig sten.

Andra utgifter i anledning av dödsfallet t. ex. Omhändertagande av den avlidnes bo.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-07

Kontakt

Socialförvaltningens reception

0502-60 62 20

 

Receptionens öppettider

Måndag 8.30-17.30

Tisdag 8.30-16.00

Onsdag 8.30-12

Torsdag 8.30-16.00

Fredag 8.30-14.30

Lunchstängt 12-13

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning