Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ordlista

Ibland kan det vara svårt att förstå vissa ord och begrepp som används i det politiska arbetet.

Nedan finner du förklaringar på vanligt förekommande ord i exempelvis politiska protokoll och handlingar. Finns det andra ord du undrar över kan du använda riksdagens ordlista.

Ordlista
Ord/begreppFörklaring
AcklamationBifall (samtycke) utan omröstning.
AjourneraTa paus, skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.
Allmänna handlingarOffentlighetsprincipen innebär att alla får läsa allmänna handlingar.
ArvodeEkonomisk ersättning till förtroendevald för politiskt arbete.
BeredningSammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett beslut.
BordläggaBeslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.
DelegeraÖverlåta arbete och beslut till något annat politiskt organ eller tjänsteman.
FrågaFråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta i diskussionen.
ErsättareErsättare för ordinarie ledamot
FöredragandeDen som i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.
FöredragningslistaFörteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.
FörtroendevaldPerson som fått sitt politiska uppdrag av väljare genom allmänt val eller av en politisk församling.
HandläggareTjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.
InterpellationFråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar.
JusteringSlutligt godkännande av hur ett protokoll skall formuleras.
LedamotFörtroendevald medlem av nämnd eller fullmäktige.
MandatUppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.
MotionSkriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.
PresidiumEn ordförande och en eller flera vice ordföranden; ledningen för en nämnd eller fullmäktige.
PropositionEtt av ordförande framställt förslag till beslut vid omröstning.
ProtokollSkriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Är offentligt efter justering.
RemissEtt ärende skickas för att t. ex. nämnder och styrelser skall få lämna sina synpunkter.
ReservationDen som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande över det fattade beslutet.
YrkaAtt begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett viss sätt.
ÅterremissBesluta att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning