Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, vilket brukar kallas offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla, svenskar och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Allmänna handlingar

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll och beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.


Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket innebär att du rätt att läsa dem.

Sekretess

Syftet med att sekretessbelägga vissa handlingar kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Var finns de offentliga allmänna handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.


Du kan klaga om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef
Thomas Lindberg
0502-60 60 48
Registrator
Marie Anebreid
0502-60 60 43

Relaterade länkar

  • Offentlighets-och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning