Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden: förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild och laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut.

 

Förvaltningsbesvär - överklaga beslut som gäller enskild person

 

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information tillsammans med beslutet om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning.

Om du vill överklaga ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

 

Överklagandet ska dessutom innehålla:

 • Person- eller organisationsnummer
 • Postadress och adress till din arbetsplats
 • Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
 • e-postadress eller annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

 

Vart skickar jag överklagandet?

 

Direkt till den myndighet som fattat beslutet.

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

 

Överklaga kommunala beslut - laglighetsprövning

 

Att överklaga kommunala beslut kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av:

 

 • Nämnder
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunfullmäktige

 

Vem får överklaga?

 

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Tidaholms kommun:

 

 • Är folkbokförd
 • Äger en fastighet
 • Är taxerad för kommunalskatt

 

Överklaga till förvaltningsrätten

 

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Jönköping. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet:

 

 • Har tillkommit i laga ordning
 • Handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • Strider mot lag eller annan författning

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

 

Tid att överklaga

 

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det justerade protokollet eller bevis om justerat protokoll är anslaget på kommunens officiella anslagstavla på hemsidan. Både vardagar och helgdagar räknas i de tre veckorna. Ett överklagande som kommer in till domstolen senare än tre veckor kommer att avslås.

 

 • Förvaltningsrätt
 • Kammarrätt
 • Högsta förvaltningsdomstolen

 

Överklagandets innehåll

 

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla förljande personuppgifter:

 

 • Person- eller organisationsnummer
 • Postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobilnummer (med undantag för hemliga nummer)
 • Andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Aktuellt

Kontakt

Kanslichef/Kommunjurist
Thomas Lindberg
tel. 0502-60 60 48

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning