Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Källefalls vattentäkt

Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt

För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten avser Tidaholms kommun att fatta beslut om ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt. Tekniska nämnden har beslutat att det nya förslaget till vattenskyddsområde och skyddsförskrifter ska ut på förnyat samråd.

Innan kommunen fattar beslut om vattenskyddsområde ska kommunen, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ge ägare och innehavare av särskild rätt till marken (sakägare) möjlighet att yttra sig över förslaget. Detta ska ske i form av ett föreläggande som även ska delges sakägarna. Tekniska nämnden har den 16 maj 2017 fattat beslut om att förelägga sakägarna att inkomma med yttrande över förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt. Tekniska nämnden har valt att delge föreläggandet genom kungörelse i Västgöta-Bladet och Post- och inrikes tidningar. Ärendet kan komma att avgöras även om man inte yttrar sig.

 

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Tekniska förvaltningen i Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm.
Eventuella yttranden lämnas senast den 29 september 2017, skriftligen per e-post till tekniska.kontoret@tidaholm.se eller per brev till Tidaholms kommun, Tekniska förvaltningen,
522 83 Tidaholm. Ange diarienummer TN 2011/82, ditt namn, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-17

Kontakt

Tekniska kontoret

Expeditionen

0502-60 60 95

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Postadress
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning