Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Översiktsplan 2030

Vy vid Tidan i Tidaholm

Nu tar vi fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun! Här nedan beskriver vi vad en översiktsplan är och vad den innebär.

Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunala beslut i frågor som rör användningen av mark och vatten och den byggda miljön. Översiktsplanen förklarar kommunens syn på samhällsbyggandet i stort - vilka målen är, vad som är särskilt viktigt och värdefullt att ta vara på och vad som ska utvecklas och bevaras i kommunen.

Långsiktighet

Översiktsplanen kan till exempel visa var bostäder kan byggas och verksamheter utvecklas, vilka naturområden eller kulturmiljöer som är viktiga att värna samt vilka områden och miljöer som har potential att utvecklas. Innehållet styrs av plan- och bygglagen och alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som i stora drag visar kommunens intentioner på lång sikt.

Dialog

De val vi gör i översiktsplanen får konsekvenser för var vi bor, var det finns arbetsplatser, handel och service, grönområden och parker, hur vi reser och rör oss. Därför är det viktigt att alla som bor, arbetar eller ofta vistas i Tidaholms kommun får chansen att delta i hur utvecklingen ska ske.

 

Under våren 2017 genomfördes en stor medborgardialog, åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde bland annat svara på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, maila in sina förslag eller boka en möte/dialog med oss på plats. Detta resulterade i hundratals förslag om hur Tidaholms kan utvecklas mot framtiden.

Vad händer sedan?

Under sommaren 2017 kommer åsikterna och förslagen som inhämtades under medborgardialogen att sammanställas. När sammanställningen är färdig kommer denna att presenteras och offentliggöras för att alla som vill ska kunna ta del av den. Sammanställningen kommer sedan fungera som ett kunskapsunderlag och ett avstamp för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Förhoppningen är att vi under 2018 kommer kunna presentera ett utkast till samrådshandling för Tidaholms nya kommunomfattande översiktplan 2030.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning