Tidaholms kommun
menu

Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår. I översiktsplanen redovisas kommunens avsikter på lång sikt vad gäller användning av mark och vatten.

Översiktsplanens uppgift

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ska:

  • medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, ommunikationsleder och andra anläggningar
  • främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • främja en från social synpunkt god livsmiljö


I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och framtida strategiska inriktningar läggs fast.


Översiktliga planer, som den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, är inte juridiskt bindande.

Files available for download
File type icon Filename File size File upload date
Vindbruksplan_2010.pdfopens in new window 4.1 MB 9/8/2011 9:36 AM
Utställningsutlåtande.pdfopens in new window 125.8 kB 9/8/2011 9:36 AM
Länsstyrelsens_granskningsutlåtande.pdfopens in new window 54.5 kB 9/8/2011 9:36 AM
Länsstyrelsens_rättelse.pdfopens in new window 15 kB 9/8/2011 9:36 AM

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-02-24

Kontakt

Planingenjör

Elsie-Marie Sjögren
0502-60 60 15

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning