Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret är en lagstadgad skyldighet som innebär att varje kommun har ett ansvar att hålla kontakt med alla ungdomar som är mellan 16 och 20 år som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan eller som inte är inskriven på någon skola.

Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret här i Tidaholm är Irene Johansson och Linda Svensson. Vår uppgift är att ta kontakt med dig som innefattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vi vill träffa dig och gemensamt göra upp en plan över hur vi på bästa sätt kan leda just dig vidare i livet. I första hand är vår uppgift att hjälpa dig att nå en gymnasieexamen men vi kan också stötta dig med bland annat kontakter med andra myndigheter t.ex. vården, arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare, praktikplats och motiverande samtal.


Vi har vårt arbetsrum på Rudbecksgymnasiet och du är välkommen att höra av dig till oss med frågor. Du som förälder kan självklart också kontakta oss för information.

 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.


Lagstadgat stöd – Kommunala aktivitetsansvaret

9 § En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).


Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.


Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena.

(Skollagen 29 kap 9 § )

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-12

Aktuellt

Kontakt

Linda Svensson
0502-60 61 13

Irene Johansson
0502-60 61 13


Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning